sutern rings

در جستجوی دانش

ازمون های علمی ونمونه دولتی

  

بخوانیم وبنویسیم


۱- کدام گزینه درست بیان شده است؟

   ۱)دریای بیکران                              ۲)کوه استوار  

   ۳)بیان وسیع                                 ۴)درخت عمیق

۲- داستان (دخترک کبریت فروش)ازکدام نویسنده است؟

   ۱)احمدبهمنیار                              ۲)شعبان نزاد  

   ۳)هانس کریستین اندرسن             ۴)قیصر امین پور

۳-  املای کدام کلمه غلط است؟

   ۱)قعر                                        ۲)سراینده      

  ۳)ازدحام                                     ۴)اشباه

۴-  معنی کلمه های(طعام وعطاوتعالی)به ترتیب عبارتند از:

   ۱)بخشش-طعمه-مبارک              ۲)غذا-بخشش-برتر

   ۳)خطا-تبارک-غذا                       ۴)برتر-طعمه-فضل

۵-  زبانی که ما امروز با ان سخن می گوییم ادامه ی کدام زبان است؟

   ۱)فارسی باستان                     ۲)فارسی میانه

   ۳)عربی امیخته با فارسی            ۴)فارسی دری

۶-  ضمیر فعل های (بخورید ودیدند) کدام است؟

   ۱)او-شما                                ۲)تو - ایشان  

   ۳)شما-ایشان                          ۴)شما-تو

۷- کدام گزینه مضاف ومضاف الیه است؟

     ۱)فرش کوچک                        ۲)شمشیر تیز 

    ۳)جنگل انبوه                           ۴)زوزه ی گرگ

8- کدام جمله یک نوشته ادبی وتوصیفی است؟

     1)افتاب طلوع کرد . 2)خورشید چشمان زیبای خود را گشود.

    3)هوا ابری است.    4) پس از فصل تابستان فصل پاییز است.

9-  بزرگ ترین شاعران غزل سرای ایران کدام است؟

     1)سعدی ومولوی              2)حافظ وسعدی   

     3)مولوی وحافظ                4)سعدی و ملک الشعرای بهار

10- کدام گزینه درست نیست ؟

     1)خانه به دوش یعنی بی سر وسامان             2)در به در یعنی اواره

     3)گوش به زنگ یعنی نگران                           4)سر به هوا یعنی حواس پرت


تاریخ ومدنی


1-مسلمانان به سرپرستی چه کسی به حبشه هجرت کردند؟                                                                                                        

    1)علی بن ابی طالب  2)جعفربن ابی طالب  3)عبدالمطلب   4)ابوطالب

2-  سکوت حضرت علی ویارانش از چه جهت سودمند بود؟

    1)شورشهای مخالفان خاموش شد.  

    2)اسلام به داخل وخارج شبه جزیره عربستان پیشرفت کرد.

    3)مسلمانان سرزمین های زیادی از جمله ایران را به قلمروی ایران افزودند.

   4)حاکمان ستمگر را برکنار کرد.

3- به دعوت مردم کدام شهر امام حسین (ع) به عراق هجرت کردند؟

    1)بغداد       2)شام            3)کوفه        4)کربلا

4- چرا ایرانیان در مقابلهبا مغول ها موفقیت چندانی بدست نیاوردند؟

    1)چون بسیار تلاش نکردند.                          

    2)چون مغول ها قوی تر بودند.

    3)چون حکومتی قویتر در ایران وجود نداشت. 

     ۴)چون مردم از خوارزمشاهیان ناراضی بودند.

5- سلسله صفوی بعد از ضعیف شدن کدام سلسله به وجود امد؟

    1)ازبکان          2)عثمانی           3)خوارزمشاهیان        4)تیموریان

6- چه کسی به حکومت افغان ها در ایران پایان داد؟

    1)نادر شاه      2)کریمخان      3)شاه اسماعیل      4)سلطان حسین

7- پس از پایان جنگ ایران وروسیه طبق قراردادهایی که امضا کردند..............

    1)رود ارس مرز ایران وروسیه شناخته شد.2)گرجستان به ایران باز گردانیده شد.

    3)سرزمین های شمال رود ارس به روسیه واگذار شد.    4)موارد 1و3

8-مردم کدام شهرها به طرف داری از مشروطه خواهان قیام کردند؟

     1)اذربایجان-گیلان  2)اصفهان-گیلان 3)مازندران-اذربایجان 4)تهران-اصفهان

9-از دخالت بیگانگان جلو گیری کردن واداره کشور را به دست گرفتن چه نامیده می شود؟

     1)ازادی            2)وحدت           3)استقلال          4)مقررات

10-............قوانین را تصویب  می کند.

    1)دولت      2)دادگستری      3)مجلس شورای اسلامی      4)رهبری

11-در کشور ما ........برنامه ای است که مردم را برای رسیدن به جامعه اسلامی راهنمایی می کند.

    1)وحدت        2)قانون اساسی      3)شورا             4)اجرای قوانین

12-نگهبانی از استقلال کشور به عهده ی چه کسی است ؟

     1)مردم             2)حکومت          3)رهبر                4)مردم وحکومت

13-مسلمانان در کدام یک از موارد زیر با یکدیگر وحدت دارند؟

     1)خدای واحد وقبله ی واحد            2)پیامبر واحد وتقویم        

     3)خدای واحد وسرود ملی               4)پرچم وقبله ی واحد

 جغرافی


1-شهر کرد وشیراز مرکز کدام استانها است؟

    1)چهار محال بختیاری ولرستان      2)کردستان وچهار محال وبختیاری    

    3)چهارمحال بختیاری وفارس          4)فارس وخوزستان

2-مهمترین پالایشگاه ایران در کدام شهر قرار دارد؟

    1)کرمانشاه      2)ابادان        3)اصفهان           4)خوزستان

3-بیابان قره قوم در کدام کشور قرار دارد؟وبه چه معناست؟

    1)اذربایجان-شن زار سیاه               2)ترکمنستان-شن زار ونمک زار   

    3)ارمنستان-شن زارونمک زار           4)ترکمنستان-شن زار سیاه

4-صنایع کشور ارمنستان کدام است؟

    1)ریسندگی وبافندگی وبرق                    2)صنایع شیمیایی وبرق وذوب اهن

    3)ذوب اهن والومینیوم صنایع شیمیایی        4)قالی بافی وبرق وذوب اهن

5-پایتخت و بندر بزرگ عراق چه نام دارد؟

    1)بغداد وبصره   2)کربلا وبصره    3)بغداد وموصل    4)نجف و موصل

6-مهمترین فعالیت اقتصادی در پاکستان کدام است؟

    1)دامپروری       2)کشاورزی      3)قالی بافی       4)ماهی گیری

7- کدام قاره ها به یکدیگر نزدیکترند ؟

    1)اروپا-افریقا-امریکا     2)اروپا-اسیا-استرالیا   

   ۳)اسیا-اروپا-افریقا       4)اسیا -اروپا -امریکا


هدیه های اسمانی


1- برادران یوسف چه چیزی را برای خود می خواستند؟

     1)مهر ومحبت پدرشان            2)پیامبری پدرشان  

     3)ثروت پدرشان                     4)موارد 1و2

2- معنای (الله صمد)کدام گزینه است؟

     1)خدا بی نیاز است               2)خداوند یکتاست  

     3)خداوند فرزند کسی نیست   4)خداوند همانندی ندارد

3- چرا حضرت محمد (ص)رارحمتی برای جهانیان نامیده اند؟

     1)رهبر پرهیزکاران                 2)مزده دهنده رحمت بود 

     3)اخرین پیامبر الهی              4)همه ی موارد

4-واقعه ی غدیربرای ما مسلمانان بسیار اهمیت دارد زیرا........

     1)پیامبر جانشین خودرا معرفی کرد     2)اخرین سفر حج پیامبر بود

     3)پیامبر از محل غدیر خم گذشت       4)حضرت علی ع با بد خواهان جنگید

5-با توجه به معنای ایه ی(ولاتسرفواانه لا یحب المسرفین) خداوند چه کسانی را دوست ندارد؟

     1)ستمکاران     2)بدکاران      3)خیانتکاران        4)اسراف کاران

6-هادی یعنی چه ؟

     1)پاک        2)راهنما        3)راستگو                4)امانتدار

7-امام حسن عسگری ع  چه کرده بود که زندان بانان تا این حدبه اوعلاقمند شده بودند؟

     1)اودر زندان فقط خدا را عبادت می کرد   2)همیشه زندان بان ها را دعا می کرد

     3)با مهربانی وعطوفت با زندان بان ها رفتار می کرد   4)همه ی موارد

8-بیت (مرگ بوته هرگز نیست        عمر بوته را پایان)درمورد کدام یک از اصول دین است؟

     1)امامت       2)معاد          3)نبوت     4)توحید

9-شاه عبدالعظیم از شاگردان ویاران حضرت.........وحضرت......بوده است.

     1)امام رضا-امام جواد              2)امام صادق-محمدباقر 

      3)امام جواد-امام هادی           4)امام هادی-امام حسن عسگری

10-کدام امام با قیام خود زمین را پراز عدل وداد خواهد کرد؟

     1)امام دهم       2)امام یازدهم      3)امام دوازدهم        4)امام نهم


      علوم تجربی


 1-مولکول اب یک........است واز.......تشکیل شده است.

     1)عنصر-اکسیزن                               2)ترکیب-اکسیزن ونیتروزن

     3)عنصر-اکسیزن وهیدروزن                  4)ترکیب-اکسیزن وهیدروزن

 2-کدام یک از تغییرات زیر شیمیایی است؟

    1)حل شدن شکر در اب 2)گوارش غذا  3)ارد کردن گندم 4)فرسایش خاک

 3-در کدام یک از وسایل زیر تکیه گاه بین جسم ونیرو قرار گرفته است ؟

    1)یخ گیر         2)دربازکن نوشابه  3)الاکلنگ        4)فرغون

  4-اگر شما یک وسیله الکتریکی ساده بسازید وبخواهید در ان ایجادحرکت کنیداز کدام وسیله زیر استفاده می کنید؟

   1)چرخ            2)ارمیچر       3)قرقره     4)سطح شیبدار

  5-به وسیله ی کدام یک می توان ستارگان را دید ؟

   1)میکروسکوپ    2)منشور      3)تلسکوپ      4)ذره بین

  6-در کجا فسیل بهتری تشکیل می شود؟

   1)بیابان      2)دریا          3)جنگل      4)هیچ کدام

  7-اولین موجودات روی زمین کدام دسته از جانوران زیر هستند؟

   1)خزندگان    2)ماهی ها     3)تک سلولی ها  4)پرندگان

  8-سرعت نفوذ اب در کدام نوع خاک کمتر است؟

   1)ریزتر    2)درشت تر     3)فشرده تر     4)ریزتروفشرده تر

 9-هر اتشفشان دارای........

    1)یک مجراویک مخروط است            2)چند مجرا ویک مخروط است

     3)یک یا چند مخروط ویک مجرا است 4)یک مخروط ویک یا چند مجرا است

 10-درتبدیل شیر به ماست کدام گروه از جانداران نقش دارند؟

    1)ویروس ها    2)قارچ ها      3)باکتری ها       4)جلبکها

  11-کدام یک از موجودات در تهیه ی خمیر دندان مورد استفاده قرار می گیرند؟

    1)جلبکها   2)قارچها             3)باکتری ها            4)کپک ها

  12-عامل کدام دسته از بیماریهای زیر ویروس است؟

   1)فلج اطفال-هاری-ابله                             2)کچلی -حصبه- سرخک

   3)سل-انفلوانزا-فلج اطفال                          4)کزاز-سرخک-هاری

  13-ترشح گلبولهای سفید در برابر میکروبها را چه می گویند؟

    1)مخاط             2)سرم            3)واکسن               4)پادتن

  14-مزه ی شیرینی توسط چه قسمتی از زبان احساس می شود؟

    1)انتهای زبان      2)نوک زبان        3)طرفین زبان        4)قسمت وسط زبان

  15-انگشت فاطمه ناگهان در هنگام اشپزی می سوزد کدام یک از اندام های حسی او شروع به فعالیت می کند؟

    1)چشم          2)گوش       3)پوست         4)بینی 


ریاضیات


 1 -عددنودودو میلیون ونه هزار ونهصد ونود ونه به چه صورت نوشته میشود؟

    1)۹۲۹۹۹۹       2)  ۹۲۰۹۹۹۹      3)  ۹۲۰۰۹۹۹۹   4)   ۲۰۰۹۹۹

2- طول مزرعه ای ۴۰۰۰ متر وعرض ان دو کیلومتر است. مساحت ان چند هکتار است؟

    1)  ۸۰۰۰       2)   ۸۰۰       3)  ۸۰      4)    ۸۰۰۰۰۰۰

3-عقربه های ساعت مچی محمد ساعت  ۲۵     ۱۵      ۸   را نشان می دهد وساعت  دوستش احمد  ۵۰  دقیقه بیشتر از ساعت محمد را نشان می دهد حساب کنید ساعت احمد چه وقتی را نشان می داده است؟

   1)۲۵    ۵     ۱۰                      2) ۲۵     ۵     ۹  

    3)۱۵    ۱۶     ۸                     4)۲۵     ۱۵     ۱۰

4-حاصل ضرب تقریبی دو عدد ۴۹۰۰ است .اگر یکی از ان عددها ۷۲ باشد عدد دیگر کدام است؟

   1)۸۲                2)۹۱                3)۶۸                   4)۶۳

5-تفاوت پول دو نفر ۳۰۰و نسبت پول ان ها چهار هفتم (۴به۷)باشد مجموع پول انها چند تومان است؟

   1)۱۱۰۰            2)۷۰۰               3)۱۰۰۰                4)۳۳۰۰۰

6-۲۰٪ مبلغی ۷۶۰ تومان است.تمام پول چقدر است؟

    1)۳۸۰۰            2)۳۶۰۰         3)۳۲۰۰               4)۲۹۰۰

7-اگر قرینه یک مثلث متساوی الساقین را که قایم الزاویه هم باشند نسبت به وتر ان رسم کنیم شکل حاصل چیست؟

    1)ذوزنقه          2)مستطیل            3)مربع           4)لوزی

8-تفاوت دو عدد۷ . /. و۷ . ./. کدام عدداست؟

    1)۹۶۳/.            2)۶۳/.                3)۱/۳۶            4)۶۳./.

9-  ۲/۰۴ متر یعنی چند میلی متر؟

    1)۲۰۴             2)۲۰۴۰               3)۲۴۰             4)۲۴۰۰

10- ۵./.کیلوگرم چند گرم است؟

    1) ۵              2)۵۰۰                  3)۵/                 4) ۵۰   

11-شعاع چرخ دوچرخه ای ۴/.متر است .این چرخ برای طی مسافتی ۶۰ دور زده است .در این صورت چند متر پیموده است؟

   1)۷۵/۳۶          2)۱۵۰/۷۲             3)۱/۵۷۰۲           4)۱۵/۷۲

12_کدام عبارت صحیح نیست؟

  1)محیط مربعی که هر ضلع ان ۲/. متر است ۸/. می باشد.

  2)دایره بی شمار خط تقارن دارد. 

  3)حجم مکعب مستطیلی که ابعاد ان ۲/. و۳/. و۴/. متر باشد ۲۴/.متر مکعب است.

  4)فاصله زیاد بین شهر ها را با وسیله ای به نام کیلومتر شمار اندازه 

 می گیرند.
 

 نمونه سوالات چهار گزینه ای ازمون های علمی ونمونه دولتی و......پایه ی پنجم ابتدایی ۲

 

 

 

بخوانیم وبنویسیم


۱۱-مخالف کدام یک از گلمات زیر درست نوشته نشده است؟

 ۱-دو¤¤¤نزدیک         ۲-شادی ¤¤¤ غم       

 ۳-جهل ¤¤¤نادانی          ۴-دوستی¤¤¤   دشمنی

۱۲-املای کدام کلمه با توجه به معنی ان صحیح نیست؟

 ۱-ازدحام= شلوغی      ۲-عانی= فوری              ۳-اصرار =پافشاری            ۴-متانت= وقار 

۱۳-در جمله ی (سردار شجاع ایرانی صحنه ی جنگ را ترک نکرد) 

نهاد کدام است؟

 ۱-صحنه                     ۲-سردار                        ۳-شجاع                         ۴-سردار شجاع ایرانی

۱۴-کدام یک فعل مضارع یا حال می باشد؟

 ۱-خواند                     ۲-می خواند      

 ۳-خواهد خواند                  ۴-خوانده بود

۱۵-در جمله ی (پزشک بیمار را معالجه کرد) مفعول کدام است؟

 ۱-بیمار                      ۲-پزشک           

۳-معالجه                          ۴-معالجه کرد

۱۶-کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟

 ۱-ارام                        ۲-کوچک    

۳-بلند                              ۴-کلاس

۱۷-کدام کلمه مفرد است؟

 ۱-دریا                        ۲-مطالب     

 ۳-قلوب                            ۴-علما

۱۸-از کلمات زیر کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست؟

 ۱-صابر                       ۲-بصیر             ۳-صبر                     ۴-صبور

۱۹-درجاهای خالی عبارت زیر به ترتیب از کدام واژه باید استفاده کرد؟

   ((ــــــــــــــــــــ قبیله زجایش ــــــــــــــــــــ وگفت: 

هرجا گل است ـــــــــــــــــ هم است.))

 ۱-خوان-برخاست-خار                    ۲-خوان -برخاست -خوار

 ۳-خان -برخاست -خار                   ۴-خان -برخواست -خوار

۲۰-بیت (چو ایران نباشد تن من مباد ـــــــــــــــ بدین بوم وبر زنده یک تن مباد) 

از کیست؟

 ۱-سعدی               ۲-حافظ          ۳-فردوسی            ۴-بهار


جغرافی


۲۱-کدام یک جزئ صنایع مادر نیست؟

 ۱-ذوب اهن              ۲-پتروشیمی                  ۳-اتومبیل سازی               ۴-ماشین سازی

۲۲-بندر استامبول وبندر بصره به ترتیب در کدام کشورها قرار دارند؟

 ۱-ترکیه - عراق     ۲-عراق - ترکیه     

 ۳-جمهوری اذربایجان - عراق     ۴-ترکیه - جمهوری اذزبایجان

۲۳-شهرهای (خرم اباد و سنندج واهواز ) به ترتیب مرکز کدام استانها هستند؟

 ۱-کردستان .خوزستان.لرستان           ۲-لرستان.خوزستان.کردستان

 ۳-لرستان. کردستان. خوزستان          ۴-خوزستان. کردستان. لرستان

۲۴-کدام رود مرز بین کشورهای ایران وارمنستان واذربایجان راتشکیل می دهد؟

 ۱-ارس                 ۲-کارون               ۳-اترک          ۴-تجن

۲۵-مهمترین رودهای افغانستان کدامند؟

 ۱-دجله و فرات       ۲-جیحون وارس    ۳-هیرمند وهریرود     ۴-ارس واترک

۲۶-(پنبه .چای .نیشکر)به ترتیب درکدام استانها کشت می شوند؟

 ۱-کرمان.گیلان.خوزستان          ۲-گلستان.گیلان.خوزستان                       

 ۳-کرمان.خوزستان.گلستان      ۴-گیلان.گلستان.کرمان

۲۷-زبان مردم کشورهای (ارمنستان.عراق.ترکیه)به ترتیب کدام است؟

 ۱-ارمنی . عربی .ترکی      ۲-عربی .ارمنی .ترکی 

 ۳-ارمنی ترکی عربی   ۴-ترکی عربی فارسی

۲۸-روسیه همسایه ی شمالی کدام کشور است؟

 ۱-ارمنستان         ۲-ترکمنستان         ۳-ترکیه         ۴-اذربایجان


تاریخ ومدنی


۲۹-مهمترین جنگهای پیامبر (ص) کدام گزینه می باشد؟

 ۱-احد.نهروان. خندق       ۲-احد.صفین.خندق    

۳ -احد .صفین .نهروان         ۴-احد.بدر.خندق

۳۰-مبدا تاریخ مسلمانان چیست؟

 ۱-هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه     ۲-هجرت پیامبر(ص)از مدینه به مکه

 ۳-هجرت پیامبر (ص)از مدینه به حبشه  ۴-هجرت پیامبر(ص)ازمکه به حبشه

۳۱-خواجه نظام الملک وزیر کدام سلسله بود؟

 ۱-خوارزمشاهیان       ۲-غزنویان      ۳-سامانیان         ۴-سلجوقیان

۳۲-حضرت علی ع در مدت ۵سال حکومت خود چه چیزهایی راکه می رفت به فراموشی سپرده شوددوباره زنده کرد؟

 ۱-براندازی ظلم وستم                      ۲-روش پیامبر ودین اسلام             

 ۳-برقراری عدالت وارتباط سودجویان    ۴-مبارزه با اشوبگران خارجی

۳۳-موسس سلسله ی (بنی عباس.بنی امیه.صفویه)به ترتیب کدام است؟

 ۱-معاویه.ابومسلم خراسانی.شاه اسماعیل                 ۲-ابومسلم خراسانی.شاه اسماعیل.معاویه

 ۳-ابومسلم خراسانی.معاویه.شاه اسماعیل                 ۴-معاویه.شاه اسماعیل.ابومسلم خراسانی

۳۴-اولین واخرین اقدام کافران ومشرکان برای جلوگیری  

از گسترش اسلام به ترتیب چه بود؟

 ۱-وعده پول ومقام .تصمیم به قتل پیامبر اکرم      

 ۲-تصمیم به قتل پیامبر اکرم .وعده پول ومقام

 ۳-ازار واذیت مسلمانان .قطع رابطه با مسلمانان      

 ۴-قطع رابطه با مسلمانان .ازار واذیت مسلمانان

۳۵-علت شکست ایرانیان درجنگ چالدران چه بود ؟

 ۱-نداشتن حکومت مرکزی قوی             ۲-نداشتن توپ وتفنگ

 ۳-تسلیم پادشاه بجای مقاومت             ۴-گزینه ی ۱و۲

۳۶-کدام یک از سلسله های زیر از ترکان نبوده است؟

 ۱-غزنویان         ۲-سلجوقیان     ۳-سامانیان         ۴-خوارزمشاهیان

۳۷-پایتخت سلسله یافشاریه وزندیه به ترتیب کدام شهرها بوده است؟

 ۱-اصفهان. شیراز       ۲-شیراز.اصفهان    

 ۳-شیراز .مشهد           ۴-مشهد .شیراز

۳۸-کدام یک از نشانه های جامعه ی اسلامی نیست؟

 ۱-وحدت               ۲-اسراف               ۳-تعاون          ۴-شورا

۳۹-تصویب قوانین ورسیدگی به شکایات واجرای قوانین به ترتیب 

 وظیفه ی کدام یک از سه قوه است؟

 ۱-مجلس شورای اسلامی .دادگستری. دولت     

  ۲-دادگستری .مجلس شورای اسلامی.دولت

 ۳-دولت.مجلس شورای اسلامی.دادگستری       

  ۴-دولت.دادگستری.مجلس شورای اسلامی

۴۰-بنا به کدام وظیفه ی اسلامی هیچ کس حق ندارد در برابر زشتی ها وخطاها سکوت کند؟

 ۱-جهاد          ۲-خمس        ۳-زکات    ۴-امر به معروف ونهی از منکر


علوم تجربی


۴۱-کدام دسته از موارد زیر ترکیب است؟

 ۱-اب.اهن.شکر         ۲-نفت.اب .شکر     

 ۳-اهن.مس.شکر          ۴-نفت.اهن.کربن

۴۲-(تبخیراب-اکسیده شدن اهن-کپک زدن نان)به ترتیب  

چه نوع تغییری هستند؟

 ۱-فیزیکی.شیمیایی.شیمیایی    

 ۲-فیزیکی.شیمیایی.فیزیکی

 ۳-شیمیایی.فیزیکی.فیزیکی     

 ۴-شیمیایی.فیزیکی.شیمیایی

۴۳-قدیمی ترین سنگواره هامربوط به کدام موجودات زنده می باشد؟

 ۱-دایناسورها        ۲-پرندگان         ۳-  ماهی ها          ۴-پستانداران

۴۴-کدام اینه نور را دریک نقطه جمع می کند؟

 ۱-برامده            ۲-تخت            ۳-برامده  وتخت         ۴-فرورفته

۴۵-نازکترین لایه ی زمین کدام است؟

 ۱-هسته ی داخلی    ۲-هسته ی خارجی  

 ۳-گوشته                         ۴-پوسته

۴۶-اب در کدام خاک به ترتیب کمترین وبیشترین نفوذ را دارد ؟

 ۱-ماسه ای -رسی     ۲-رسی -ماسه ای  

  ۳-باغچه -ماسه ای           ۴-شنی -رسی

۴۷-کدام یک از وسایل زیر از نظر تبدیل انرژی الکتریکی با بقیه ی  

وسایل فرق دارد؟

 ۱-چرخ گوشت برقی    ۲-سماور برقی       ۳-جارو برقی         ۴-پنکه

۴۸-می خواهیم جعبه ی سنگینی را از زمین به ارتفاع ۲ متری منتقل کنیم از کدام تخته استفاده کنیم تا کار اسان ترشود؟

 ۱-   ۲متری             ۲-   ۲۷۰ سانتی متری  

۳-   ۳متری              ۴-۳۲۰   سانتی متری

۴۹اگر هر باکتری در ۲۰ دقیقه به ۲ باکتری تبدیل شود پس از یک ساعت از ۲ باکتری چند باکتری بوجود می اید؟

 ۱-  ۸باکتری         ۲-  ۱۶باکتری          ۳-  ۱۲باکتری         ۴-۳۲   باکتری

۵۰-فراوان ترین جانداران روی زمین کدام است؟

 ۱-  باکتریها            ۲-جلبکها           ۳-قارچها                ۴-کپکها

۵۱- در باتری اتومبیل چه نوع تبدیل انرژی صورت می گیرد؟

 ۱-شیمیایی به گرمایی  ۲- شیمیایی  به الکتریکی  

 ۳-شیمیایی به نورانی   ۴-الکتریکی به نورانی

۵۲-کدام یک از دلایل زیر موجب شده تا فکر منابع دیگر انرژی به پای انرژی ماهیچه ای باشیم؟

۱- چون ماهیچه ها زود خسته میشوند   

۲-توان انجام کارهای سنگین را ندارند

 ۳-به مدت طولانی وپیوسته نمی توانند کار کنند  

 ۴-همه ی موارد

۵۳-کدام عبارت نادرست است؟

 ۱-اگر جسمی ساکن باشد به ان نیرو وارد شده است

 ۲-هر گاه به جسمی نیرو وارد کنیم جسم حرکت می کند

 ۳-اگر جسمی ساکن باشد زمانی حرکت می کند که نیرو به ان وارد شود

 ۴-بدون مصرف نیرو کاری انجام نمی شود

۵۴ -مهمترین لایه ی زمین کدام لایه است؟

 ۱-پوسته                 ۲- گوشته           ۳- هسته         ۴- همه ی موارد

۵۵-در کدام یک از وسایل زیر انرژی مکانیکی به الکتریکی تبدیل شده است؟

 ۱-ارمیچر       ۲-لباسشویی       ۳-موتور یخچال       ۴-دینام دوچرخه


ریاضیات


 ۵۶-در جای خالی چه رقمی می توان نوشت تا عددچهار رقمی حاصل بر  

(۱۵-۶-۱۰)بخش پذیرباشد؟

                                                                                      ۰ــــــــــــــ۳۰

 ۱-        ۲           ۲-         ۷              ۳-         ۵              ۴-       ۶

۵۷-اگر از یک شبانه روز   ۲۰       ۱۵       ۹      ان شب باشد چه مدت ان روز بوده است؟

 ۱-  ۴۰      ۴۴      ۱۴      ۲-   ۴۰       ۴۵       ۱۴    

  ۳- ۴۰      ۴۴       ۱۳     ۴- ۴۰   ۴۵     ۱۳

۵۸-حاصل عبارت مقابل کدام است؟                  ؟=    هشت پنجم   ـــ۲/۱۵

  ۱-  ۱۳/۶                     ۲-  ۳۶/۱                        

 ۳-شانزده پنجم             ۴-   ۲/۵

۵۹-نسبت سن پسری به پدرش مثل عدد۲به۷می باشد اگر اختلاف  

سن انها ۱۵ سال باشد سن پسر چقدر است؟

 ۱- ۷سال                     ۲-۱۵سال                       ۳-۲۱سال                     ۴-۶سال

۶۰-کدام دسته از اعدادزیر باقی مانده ی تقسیم یک عدد بر ۵ نیست؟

 ۱- ۵و۳۴                       ۲- ۴و۱۰                        ۳-۲ و۱و۰                      ۴-۶و۳و۲

۶۱-کالایی را با ٪۲۰ تخفیف به قیمت ۲۴۰۰ تومان خریدیم اگر ٪۳۰تخفیف  

می گرفتیم چه مقدار باید پول پرداخت می کردیم؟

 ۱-   ۹۰۰ تومان       ۲-    ۳۰۰  تومان      

 ۳-   ۲۱۰۰ تومان     ۴-    ۳۹۰۰ تومان

۶۲ -اگر اندازه ی ضلع مربعی ۳ برابر شود مساحت ان چند برابر می شود؟

 ۱-  ۳ برابر                   ۲-   ۶ برابر                    

  ۳-   ۹ برابر                    ۴-   ۱۲برابر

۶۳-قطر بزرگ لوزی ۳۶ وقطر کوچک لوزی ربع قطر بزرگ می باشد  

مساحت این لوزی چه قدر است؟

 ۱-  ۱۰۸                    ۲-    ۳۶۰                        

 ۳-    ۵۴                         ۴-   هیچ کدام

۶۴-ساعت  ۴۲      ۸      در اینه چه عددی را نشان می دهد؟

 ۱-  ۴۰     ۲               ۲-   ۱۸     ۳                    

 ۳-     ۲۰        ۳              ۴-    ۴۶         ۳

۶۵-   ۴/۰۴۰  متر چند میلی متر می شود ؟

 ۱-   ۴۰۴ میلی متر      ۲-   ۴۰۴۰  میلی متر         

 ۳-   ۴۰۴۰۰۰  میلی متر   ۴-  ۴۴۰۰۰ میلی متر

۶۶-با کدام یک از سری اعداد زیر نمی توان یک مثلث رسم کرد؟

 ۱-  ۴و۵و۸                   ۲-۸و۴و۱۲                         

۳-۳و۶و۴                       ۴-۱۲و۸و۵

۶۷-  دو پنجم ٪۴ پولی ۸۰۰تومان است کل پول چقدر است؟

 ۱-   ۸۰۰۰    تومان       ۲-   ۲۰۰۰ تومان                

 ۳-۲۰۰۰۰ تو مان             ۴-   ۵۰۰۰۰ تومان

۶۸-سن پدر حمید ۷۴ سال وحمید ۲۵ سال می باشد چند سال دیگر  

سن پدر حمید دو برابر سن حمید خواهد شد؟

 ۱-  ۴۹ سال                ۲-  ۲۴ سال                       

۳- ۹۸ سال                    ۴-۲۵ سال

۶۹-کدام گزینه بین اعداد ۱و۲ قرار ندارد؟

 ۱- ۵ چهارم                 ۲-  ۳۷ بیستم                  

 ۳- ۱۵ هشتم                  ۴-  ۱۳ ششم

۷۰-   ۲/.متر یعنی ؟

 ۱-   ۲۰ سانتی متر      ۲-   ۲سانتی متر             

 ۳-۲۰۰ میلی متر              ۴- موارد ۱و۳ صحیح است 

 

                  پیروز وسربلند باشید .

تاریخ ارسال: شنبه 14 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 11:34 ق.ظ | نویسنده: سید ابوالقاسم آل داود | چاپ مطلب 2 نظر

نمونه سوالات علمی پایه ی پنجم ابتدایی

 

 

 نمونه سوالات علمی پایه ی پنجم ابتدایی  
 
هدیه های آسمانی ۱-آیات زیر نشانه ی کدام یک از اصول اعتقادی ما مسلمانان است؟    


                     «لَم یَلِدولَم یُولَدولَم یَکن لَهُ کُفواً اَحَد»

  ۱)امامت                   ۲)نبوت                       ۳)توحید                   ۴)معاد

۲-چه چیزی باعث شد که حضرت یوسف (ع)پسر حضرت یعقوب (ع)در تنهایی چاه امیدوار باشد؟

  ۱)کمک مردم                                            ۲)زمزمه باخدای مهربان    

  ۳)بازگشت برادران                                     ۴)رهایی از چاه

۳-اصل «توحید» یعنی چه؟

  ۱)خداوند تواناست.                                   ۲)خداوند مهربان است.   

   ۳)خداوند داناست.                                   ۴)خداوندبی همتاست

۴-خداوند چگونه نعمت های خود را برهمه ی انسان ها کامل کرد؟

  ۱)باجانشینی امامان                              ۲)باآفرینش جهان

  ۳)با نیکی کردن به مردم                          ۴)با فرستادن آخرین وبرترین پیامبر خویش

۵-مامسلمانان باید :

  ۱)قرآن رابخوانیم .                                  ۲)قرآن را بفهمیم. 

  ۳)  درعمل به قرآن کوشاباشیم.                 ۴)همه ی موارد.  

۶-پیامبر بزرگ اسلام (ص) چه میراثی رااز خود به یادگار گذاشت؟

  ۱)کتاب خدا.          ۲)کتاب خداواهل بیت .    ۳)  مسجدالنبی .          ۴)اهل بیت.

۷-پیامبر اکرم (ص)درمحل «غدیرخم»چه کسی را مولی وولی مردم معرفی کرد؟

  ۱)امام سجاد(ع)     ۲)امام حسن(ع)           ۳)امام حسین(ع)          ۴)امام علی(ع)

۸-هادی یعنی چه؟

  ۱)امانتدار               ۲)راهنما                     ۳)پاک                          ۴)راستگو

۹-امام حسن عسکری (ع)مژده آمدن چه کسی را به مسلمانان داده است؟

  ۱)امام مهدی (عج)  ۲)امام حسن (ع)          ۳)امام نقی (ع)            ۴)امام هادی (ع)

       بخوانیم وبنویسیم


   

۱۰-درجمله ی زیر درجای خالی کدام کلمه را می توان قرار داد؟

           (می خواستم معنی کلمه ی «قطور»رابدانم به همین خاطر به .......مراجعه کردم»

  ۱)زندگی نامه          ۲)سفرنامه                ۳)دایرة المعارف           ۴)لغت نامه

۱۱-املای کدام کلمه با توجه به معنی آن صحیح نمی باشد؟

  ۱)اعماغ :گودی        ۲)جهل :نادانی           ۳)حادثه :اتفاق           ۴)عطا :بخشش

۱۲-درجمله ی روبرو نهاد کدام است؟  «سرباز زینت کشور است»

  ۱)زینت کشور است.  ۲)سرباز                   ۳)سرباز زینت کشور    ۴)کشوراست

۱۳-درجمله ی روبرو مفعول کدام است؟    «پزشک بیماررا معالجه کرد»

  ۱)پزشک                 ۲)بیمار                    ۳)معالجه                    ۴)کرد

۱۴-کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟

  ۱)آرام                     ۲)کوچک                 ۳)بلند                         ۴)کلاس

۱۵-درجمله ی «لغت نامه ها اطلاعات زیادی به ما می دهند.»نهاد کدام است؟

  ۱)اطلاعات زیادی                                   ۲)می دهند          

  ۳)اطلاعات زیادی به ما می دهند              ۴)لغت نامه

۱۶-کدام کلمه مفرد است؟

  ۱)دریا                   ۲)مطالب                    ۳)قلوب                     ۴)علما

۱۷-باتوجه به معنی املائ کدام کلمه صحیح نیست؟

  ۱)متانت:وقار          ۲)نکوهیده:ناپسند        ۳)جهل :نادانی          ۴)حلاک:کشته شدن

۱۸-بیت مقابل از کدام شاعر است؟

  ۱)محمود کیانوش  ۲ )محمد جواد محبت     ۳)ناصر علی اکبر سلطان ۴)بهار

۱۹-کدام یک ا موارد زیر موصوف وصفت است؟

  ۱)آفتاب طلایی      ۲)دریای خزر                 ۳)خانه ی ساحل         ۴)آینه ی روزگار

۲۰-درعدد۶؟۵۳ به جای ؟کدام اعداد را می توان نوشت تا عددچهار رقمی حاصل بر ۶ بخش پذیر باشد؟

  ۱)۲و۶و۷                  ۲)۱و۶و۹                       ۳)۴و۱و۷                       ۴)۶و۳و۴

۲۱-کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟

  ۱)۳۶۹۰۰                ۲)۶۹۱۲۰۰                    ۳)۱۲۳۶۶۰۰۰۰               ۴)۱۳۴۶۹۰۰۰۰۰۰

۲۲-نصف ثلث پولی ۶۰۰۰ تومان است .کل پول چند تومان است؟

  ۱)۳۶۰۰                  ۲)۵۰۰۰                       ۳)۲۴۰۰                        ۴)۳۶۰۰۰

۲۳-کارگری ساعت ۶وربع به سرکار رفت.هنگام ظهر۱ونیم ساعت صرف نهار خوردن واستراحت کرد. پس ازآن تا ساعت ۱۸و۴۵دقیقه مشغول کار شد.این کارگر چند ساعت کار کرده است؟

  ۱)۳۰َ      ۱۲           ۲)۱۱                          ۳)۳۰َ       ۱۰                ۴)۱۰

۲۴-مساحت یک لوزی ۱۰۸ سانتی متر مربع است.اگر اندازه قطر بزرگ ۱۸ سانتی متر باشد .اندازه قطر کوچک کدام است؟

  ۱)۱۲                      ۲)۶                          ۳)۹                               ۴)۱۸

۲۵-نسبت قاعده به ارتفاع مثلثی مثل ۸ است به ۴و یک دوم .اگر اختلاف قاعده وارتفاع مثلث ۳۵ متر باشد مساحت مثلث کدام است؟

  ۱)۳۶۰۰                  ۲)۷۸۷                      ۳)۱۵۷۵                           ۴)۱۸۰۰

۲۶-کتابی راکه قیمت روی جلد آن ۶۰۰تومان بود به قیمت ۵۷۰ تومان خریدیم .چند درصد تخفیف گرفته ایم؟

  ۱)٪۳                    ۲)٪۵                         ۳)٪۸                               ۴)٪۱۰

۲۷-قاعده ی یک مثلث با طول یک مستطیل برابر است وارتفاع آن ربع مستطیل است.مساحت مثلث به مساحت مستطیل کدام است؟

  ۱)۱ چهارم            ۲)۱هشتم                 ۳)۱ششم                        ۴)۱شانزدهم

۲۸-سن علی ۵سال دیگر ثلث سن پدرش می شود.پدر علی ۲۵ سال دارد اکنون علی چند سال دارد؟

  ۱)۵سال               ۲)۸سال                    ۳)۱۰سال                         ۴)۴سال  

۲۹- یک شش ضلعی منتظم چند قطر وچند خط تقارن دارد؟

  ۱)۶و۶                   ۲)۱۲و۱۲                    ۳)۹و۶                              ۴)۶و۹

۳۰-ازچهاردسته اعدادزیر کدام دسته اندازههای سه ضلع یک مثلث راتشکیل می دهند؟

  ۱)۳و۴و۱                ۲)۷و۵و۳                     ۳)۶و۲و۴                           ۴)۸و۳و۴

۳۱-می خواهیم جسم مکعب مستطیلی شکل بسازیم که طول وعرض وارتفاع آن به ترتیب ۵و۴و۲سانتی متر باشد.برای این کار چند سانتی متر مربع کاغذ لازم داریم؟

  ۱)۳۸                    ۲)۴۰                          ۳)۲۵                               ۴)۷۶

۳۲-کشاورزی از ۸هکتار زمین خود ۴۰۰۰۰مترمربع آنرافروخت اوچه کسری از زمینش را فروخته است؟

  ۱)ربع                   ۲)خمس                     ۳)ثلث                             ۴)نصف

۳۳-سه نفر برای انجام کاری شریک شدند .نسبت پول آنها ۵و۴و۲بود.پس از ۸ماه ۴۴۰۰۰تومان سود بردند. نسبت سهم نفر دوم چقدر است؟

  ۱)۶۰۰۰                ۲)۸۰۰۰                      ۳)۱۶۰۰۰                         ۴)۲۰۰۰۰

۳۴-٪۲۰ پولی ۱۲۰ تومان است .چنددرصد آن ۹۰تومان است؟

  ۱)۱۲                   ۲)۱۵                          ۳)۲۴                              ۴)۳۰

۴۷-کدام دسته از محصولات زیر رابه صورت دیم می توان کاشت؟

  ۱)برنج وپنبه                ۲)گندم وجو                 ۳)مرکبات وبرنج                ۴)برنج وچای

۴۸-از اتصال کدام رودها اروندرود به وجود می آید؟

  ۱)دجله وفرات               ۲)کارون وفرات             ۳)کارون وشط العرب          ۴)هیرمند وکارون

۴۹-دریاچه ی سوان در کدام کشور قرار دارد؟

  ۱)ایران                        ۲)ترکیه                      ۳)ارمنستان                    ۴)جمهوری آذربایجان

۵۰-منابع گاز عسلویه در کدام یک از آبهای زیر قرار دارد؟

  ۱)دریای خزر                 ۲)دریای عمان             ۳)دریاچه ی ارومیه           ۴)خلیج فارس

۵۱-کدام رود مرز بین کشورهای ایران وارمنستان وآذربایجان راتشکیل می دهد؟

  ۱)ارس                        ۲)کورا                        ۳)اترک                          ۴)تجن

۵۲-مردم پاکستان به چه زبانی صحبت می کنند؟

  ۱)عربی                      ۲)فارسی دری             ۳)ترکی                        ۴)اردو

۵۳-چرا حضرت محمد (ص)ناچار بود با مخالفان بجنگد؟

  ۱)برای دفاع از اسلام ومسلمانان                     ۲)برای توسعه ی سرزمین های اسلامی

  ۳)برای شکستن پیمان قطع رابطه                    ۴)برای جلوگیری از رواج بت پرستی

۵۴-مبدا تاریخ مسلمانان کدام مورد است؟

  ۱)هجرت مسلمانان به حبشه                         ۲)بعثت پیامبر اکرم(ص)

  ۳)هجرت پیامبر اسلام (ص)                            ۴)آغاز تشکیل اولین حکومت اسلامی

۵۵-کدام یک ازگزینه های زیر از اثرات ونتایج قیام کربلا می باشد؟

  ۱)شهادت امام حسین (ع) ویارانش                   ۲)سرمشق خوبی برای قیام برضدبنی امیه وظالمان

  ۳)جلوگیری ازاستفاده بیت المال توسط بنی امیه ۴)برکناری یزید از حکومت بنی امیه

۵۶-خاندان بنی عباس خود را از کدام نسل می دانستند؟

  ۱)عموی پیامبر           ۲)معاویه                      ۳)مروان                    ۴)ابوسفیان

۵۷-چه عاملی باعث شد که عثمانیان وازبکان با شاه اسماعیل مخالفت کنند؟

  ۱)اتحاد مردم ایران                                         ۲)رسمی شدن مذهب شیعه

  ۳)قدرت شاه اسماعیل                                   ۴)قدرت عثمانیان وازبکان

۵۸-کدام یک از سلسله های زیر از ترکان نبوده است؟

  ۱)خوارزمشاهیان              ۲)غزنویان                     ۳)سلجوقیان                  ۴)سامانیان

۵۹-کدام یک از افراد زیر خودرا نماینده ی مردم نامید؟

  ۱)نادرشاه                       ۲)آقامحمدخان              ۳)کریم خان                     ۴)فتحعلی شاه

۶۰-مهم ترین محصولات کشاورزی ایران کدام است؟

  ۱)گندم-برنج                    ۲)گندم-جو                  ۳)جو-توتون                      ۴)گندم-مرکبات


تعلیمات ادیان الهی واخلاق(ویژه دانش آموزان اقلیت دینی)


۱-گیاهان چگونه آب ومواد معدنی را از زمین می گیرند؟

  ۱)باران                        ۲)خورشید                    ۳)ریشه                       ۴)ساقه

۲-کدام یک از گزینه های زیر را نمی توان با چشم دید؟

  ۱)عقل وفهم وقلب          ۲)عقل وفهم وخدا          ۳)عقل ومغز وقلب           ۴)مغز وخداوزیبایی

۳-درزمان حضرت ابراهیم (ع)مردم چه چیزی را پرستش می کردند؟

  ۱)خدا                                                           ۲)فرزندان حضرت ابراهیم(ع)

  ۳)دستورهای پیامبران پیشین                           ۴)بُت

۴-ولایت انسانها با کیست؟

  ۱)خدا                                                           ۲)کسانی که خدا آنها را معیین کرده است

  ۳)کتب آسمانی                                              ۴)گزینه های ۱و۲

۵-انسانها نتیجه ی کارهای خود را درکجا می بینند؟

  ۱)جهان کنونی             ۲)بهشت                     ۳)دوزخ                   ۴)جهان آخرت

۶-بیت زیر اثر کیست؟

     بوته ی بدی حتما         میوه ی بدی دارد ¤¤¤¤ خوش به حال آنکس که        بذرخوب می کارد

  ۱)سعدی                   ۲)مصطفی رحماندوست    ۳)حافظ                 ۴)مولانا

۷-چه کسی به اسرار آفرینش انسانها آگاه است؟

  ۱)رهبران دینی           ۲)پیامبران                      ۳)مردم                  ۴)خدا

۸-حضرت ابراهیم مردم را به چه دعوت کرده است؟

  ۱)نوع دوستی            ۲)یگانه پرستی               ۳)بت پرستی          ۴)موارد۱و۲

۹-کدام یک از گزینه های زیر برای دزست کردن غذا به آب وخاک ونور وگاز کربنیک احتیاج دارند؟

  ۱)گیاهان                   ۲)حیوانات                      ۳)انسانها              


         علوم تجربی 


۳۵-ازترکیب شدن کدام یک از عنصرهای زیر با اکسیژن اکسیدی حاصل می شود که درشرایط عادی به هرسه حالت یافت می شود؟

  ۱)نیتروژن                   ۲)کربن                      ۳)هیدروژن                    ۴)کلر

۳۶-کدام یک از موارد زیر تغییر فیزیکی است؟

  ۱)سوختن چوب          ۲)تشکیل باران          ۳)تغییر رنگ برگ درختان    ۴)تغییر رنگ فیلم عکاسی

۳۷-هردوقسمت هسته ی زمین از چه فلزاتی ساخته شده است؟

  ۱)آهن وآلومینیوم        ۲)آهن ونیکل              ۳)روی ونیکل                     ۴)روی وآهن

۳۸-کدام یک از نورهای زیر توسط منشور تجزیه می شود؟

  ۱)نور آبی                  ۲)نور  زرد                   ۳)نور  سفید                     ۴)نور  قرمز

۳۹-از کدام موجود ز یر فسیل بهتری درست می شود؟

  ۱)پروانه                      ۲)کرم خاکی              ۳)جلبک                         ۴)حلزون

۴۰-سه نوع مواد اصلی درکدام دسته آمده است؟

  ۱)مس و قندو اکسیژن                                  ۲)نقره .آهن وآب

  ۳)دی اکسید کربن وهوا وخاک                        ۴)جیوه وآب وهوا

۴۱-شرایط بدنی کدام یک برای فسیل شدن بهتر است؟

  ۱)حلزون بی صدف           ۲)ستاره ی دریایی      ۳)زنبور                           ۴)کرم شب تاب

۴۲-درکدام وسیله موتور الکتریکی به کار نرفته است؟

  ۱)سشوار برقی              ۲)آب میوه گیری          ۳)سماور برقی                 ۴)ماشین لباس شویی

۴۳-در تبدیل انگور به سرکه کدام جاندار نقش دارد؟

  ۱)باکتری                      ۲)قارچ                        ۳)جلبک                         ۴)ویروس

۴۴-کدام یک از موارد زیر در خرابی حاصل از زمین لرزه نقشی ندارد؟

  ۱)استحکام زمین          ۲)زمان ووقوع زمین لرزه   ۳)شدت زمین لرزه          ۴)استحکام ساختمان

۴۵-کدام یک از شرایط زیر برای رویش هاگ قارچ مناسب نیست؟

  ۱)رطوبت                      ۲)گرما                          ۳)نورزیاد                      ۴)دمای مناسب

۴۶-ترکیب پیدایش جانوران با رویش گیاهان چگونه بود؟

  ۱)تک سلولی هاوبی مهره ها وماهی ها              ۲)خزندگان وپرندگان وپستانداران

  ۳)بی مهره ها وپرندگان وپستانداران                     ۴)ماهی ها وپرندگان وپستانداران

  تعلیمات اجتماعی
     ریاضیتاریخ ارسال: شنبه 14 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 11:21 ق.ظ | نویسنده: سید ابوالقاسم آل داود | چاپ مطلب 211 نظر

ورودی مدارس راهنمایی

  

ورودی مدارس راهنمایی

 

بخوانیم وبنویسیم


۱-در جمله ی ((شجاع کسی است که از مرگ وخطر بترسد ولی آرام باشد وباکمال متانت  

چاره جویی کند.))چند حرف پیوند وجود دارد؟

  ۱)یکی                     ۲)دوتا                         ۳)سه تا                   ۴)چهار تا

۲-درجمله ی ((ماموران آتش را فرونشاندند.))کلمه ی -فرونشاندند- به چه معناست؟

  ۱)نابود کردن             ۲)قراردادند                 ۳)ایجادکردند                ۴)خاموش کردند

۳-در جمله ی((خدا بندگان درستکار را بسیار دوست دارد.))قید وصفت به ترتیب کدام است؟

  ۱)بندگان-درستکار     ۲)درستکار -بسیار         ۳)دوست -بسیار        ۴)بسیار -درستکار

۴-زمانی در جمله از ضمیر استفاده می کنم که بخواهیم:

  ۱)از تکرار اسم خودداری کنیم.                          ۲)جمله را معنی کنیم.

  ۳)فعل جمله را حذف کنیم.                               ۴)جمله راخلاصه تر کنیم.

۵-فعل جمله ی زیر به کدام یک از شش صورت فعل نسبت داده شده است؟

          ((آیا شما به شیراز می روید؟))

  ۱)دوم شخص جمع    ۲)اول شخص مفرد        

  ۳)اول شخص جمع         ۴)سوم شخص جمع

۶-در جمله ی((عالم بی عمل به چه ماند؟به زنبور بی عسل.))کدام مورد حذف شده است؟

  ۱)شبیه است         ۲)ماند                           ۳)می خورد                   ۴)شود

۷-کدام دسته از کلمات هم خانواده هستند؟

  ۱)صبر - پایداری       ۲)حفظ - نظم                  ۳)معلوم - علم              ۴)نقطه - دایره

۸-خداوند در چند سالگی حضرت نوح را به پیغمبری بر گزید؟

  ۱)چهل سالگی        ۲)پنجاه سالگی               ۳)شست سالگی         ۴)هشتاد سالگی

۹-به کدامیک از افراد زیر (ضامن آهو )می گویند؟

  ۱)امام علی (ع)       ۲)امام حسین (ع)            ۳)امام رضا (ع)             ۴)امام زمان (عج)

۱۰-ساختن رصد خانه در ایران کار مشترک کدام یک از دانشمندان زیر است؟

  ۱)خواجه نظام الملک وجابر بن حیان                 ۲)محمد زکریای رازی وجابر بن حیان

  ۳)خواجه نصیر توسی ومحمد زکریای رازی          ۴)خواجه نظام الملک وخواجه نصیر توسی

۱۱-مترادف کلمه ی «خودداری» کدام است؟

  ۱)برخوردار                ۲)کاستی                    ۳)امتناع                     ۴)خشونت

۱۲-کدام یک از جملات زیر تعجبی است؟

  ۱)شما باید به مدرسه بروید.                            ۲)ای کاش علی زود می آمد!

  ۳)چرا باید بهداشت را رعایت کنیم؟                   ۴)حسین آمد.

۱۳-کدام یک از کلمات زیر با بقیه متفاوت است؟

  ۱)تهران                 ۲)پهنا                          ۳)سرسبز                  ۴)گوناگون

۱۴-فعل کدام یک از جملات زیر زمان حال را نشان می دهد؟

  ۱)او به ماموریت خواهد رفت.                          ۲)پدرم در اداره ی پست کار می کند.

  ۳)ما با علاقه تکالیف خود را می نوشتیم.         ۴)من از شهر شیراز آمدم.

۱۵-در جمله ی «بافرارسیدن روزهای سرد درخت نارون برگ های خود را به زمین هدیه داد.» 

مضاف ومضاف الیه کدام است؟

  ۱)روزهای سرد               ۲)برگ های خود          ۳)درخت نارون          ۴)هدیه داد       

 


هدیه های آسمانی وقرآن


۱۶-امام خمینی (ره)از این که بابا نوبت را رعایت نکرده بود ناراحت شد زیرا:

  ۱)او حق مردم را ضایع کرده بود.          ۲)او به امام خمینی بی احترامی کرده بود.

  ۳)اوبا مردم دعوا کرده بود.                  ۴)اوخیلی نان خریده بود.

۱۷ـمردم در روز غدیر خم با چه کسی بیعت کردند؟

  ۱)امام حسن ( ع)         ۲)حضرت علی  (ع )   

  ۳)امام حسین ( ع )     ۴)حضرت محمد (ص)

۱۸-مادرانتظار آمدن حضرت مهدی (عج)هستیم زیرا:

  ۱)می خواهیم چهره ی اورا از نزدیک ببینیم.        

  ۲)می خواهیم از افراد او باشیم.

  ۳)چون مطمئن هستیم روزی همه ی بدیها را از بین خواهد برد.

  ۴)می خواهیم هر چه زودتر با او صحبت کنیم.

۱۹-در موقع مشاهده ی خطای دوستت بهترین کار چیست؟

  ۱)بی توجهی به کا او                               ۲)تنبیه وسرزنش او

  ۳)راهنمایی وتذکر به او                             ۴)قهر کردن بااو

۲۰-(وبالوالدین احساناوبذی القربی و.....والمساکین.)کدام مورد  

در جای خالی قرار می گیرد؟

  ۱)والاصحاب              ۲)والیتامی                 ۳)والابنا                  ۴والمشرکین

۲۱-چرا جمعه بهترین روز هفته است؟

  ۱)زیرا به نماز جمعه میرویم.                           ۲)زیرا به نظافت خود وخانه می پردازیم.

  ۳)زیرا به دیدار دوستان وآشنایان می رویم.       ۴)همه ی موارد صحیح است.

۲۲-معاد به این معنا است که:

  ۱)خدا پیامبرانی را فرستاده است.                 ۲)خدا حضرت علی (ع)و۱۱ امام دیگر 

 را برگزیده است.

  ۳)خدایکی است وشریکی ندارد.                    ۴)مردگان روز قیامت زنده می شوند.

۲۳-معنی کلمه ی (صیام)کدام است؟

  ۱)نماز                    ۲)روزه                     ۳)آسمانی                      ۴)سختی

۲۴-درکدام عبارت زیر وقف (یُترَکَ سُدًی)به درستی آمده است؟

  ۱)یُترکْ سُدٍ             ۲)یُترَکْ سُدًی           ۳)یُترَکَ سودٍی                ۴)یُترَکَ سُدی

۲۵-درکدام یک از موارد زیر آخر کلمه خوانده نمی شود؟

  ۱)فَضَحِکَتْ               ۲)اَنَا                       ۳)عَلَتِکُمْ                        ۴)حَمیدٌ


ریاضی


۲۶-عدد«نود وسه میلیون و نه هزار ونهصد وهفتاد ونه» به چه صورت نوشته می شود؟

  ۱)۹۳۰۰۹۹۷۰۹              ۲)۹۰۳۹۹۰۷۹             ۳)۹۳۹۰۰۹۷۹              ۴)۹۳۰۰۹۹۷۹

۲۷-نسبت دوعدد یک چهارم است .اگر مجموع آن ها ۱۵ باشد تفاضل شان  

بر کدام عدد بخش پذیر است؟

  ۱)۲                           ۲)۳                           ۳)۴                          ۴)۵

۲۸-سه پنجم کتابی را خوانده ایم ۲۱۰ صفحه بود کتاب چند صفحه دارد؟

  ۱)۳۵۰                        ۲)۱۷۵                       ۳)۱۰۵۰                    ۴)۵۲۵

۲۹-عدد۷۰ عددصحیح و۷۱ هفتادویکم با کدام یک از اعداد زیر برابر است؟

  ۱)۷۰۱                        ۲)۷۰۷۱                     ۳)۵۰۴۱                    ۴)۷۱

۳۰-سن علی ثلث سن حسین است .اگر سن حسین ۱۲ سال باشد بعداز  

چند سال دیگر سن حسین دوبرابر سن علی خواهد شد؟

  ۱)۱۸سال                   ۲)۲سال                     ۳)۴سال                   ۴)۸سال

۳۱- به کسری که مخرجش ۱۰و۱۰۰یا...باشد چه می گویند؟

  ۱)کوچک تر از واحد       ۲)بزرگ ترازواحد            ۳)اعشاری               ۴)متعارفی

۳۲-طول یک پاک کن ۳۳میلی متر است.طول این پاک کن ........متراست.

  ۱)۳/۳                        ۲)۳۳۰                        ۳)۳۳ /۰                   ۴)۳۳ ۰ /۰

۳۳-  ۲۵٪دانش آموزان یک مدرسه تیزهوشان هستند نسبت دانش آموزان تیز هوش  

به دانش آموزان دیگر عبارت است از :

  ۱)۱به ۲                    ۲)۱به ۳                       ۳)۱به ۴                    ۴)۱به ۵

۳۴-  ۲سوم مخزن اتومبیلی محتوی بنزین است.اگر ۱۶لیتر دیگر لازم باشد تا مخزن  

پر شود حجم مخزن بنزین اتومبیل چه قدر است؟

  ۱)۱۶                        ۲)۲۴                           ۳)۵۴                         ۴)۴۸

۳۵-کدام گزینه نادرست است؟

  ۱)چهار وجهی منتظم از چهار مثلث متساوی الاضلاع تشکیل شده است.

  ۲)داروهای مایع را با واحدی به نام سی سی اندازه می گیرند.

  ۳)اندازه ی درجه یک نودم زاویه ی نیم صفحه است.

  ۴)عددی بر ۶ بخش پذیر است که هم بر ۲ وهم بر ۳ بخش پذیر باشد.

۳۶-یک زاویه ی مثلثی ۹۰ْ وزاویه ی دیگر ۲سوم آن است.اندازه ی زاویه ی  

سوم چنددرجه است؟

  ۱)۳۰ْ                          ۲)۲۰ْ                          ۳)۶۰ْ                             ۴)۵۰ْ

۳۷-محیط مربعی ۳۲سانتی متر است.اگر ضلع آن را ۲برابر کنیم مساحت آن 

 چند سانتی متر مربع می شود؟

  ۱)۶۴                           ۲)۱۲۸                         ۳)۵۱۲                            ۴)۲۵۶

۳۸-ابعاد یک مکعب را سه برابر می کنیم .حجم آنچند برابر می شود؟

  ۱)۲                            ۲)۲۷                            ۳)۶                                ۴)۹

۳۹-میانگین ۵عدد۲۴ است.مجموع آن اعدادچند است؟

  ۱)۱۲۰                        ۲)۲۴۵                          ۳)۱۲۴                             ۴)۱۰۴

۴۰-مساحت زمینی به شکل ذوزنقه ۸هکتار است.اگر مجموع دوقاعده ی  

آن ۲کیلومتر باشد ارتفاع آن چند متر است؟

  ۱)۴۰متر                      ۲)۲۰متر                       ۳)۴متر                             ۴)۸متر


علوم


۴۱- درکدام مورد جنبش مولکولی زیاد است؟

  ۱)اکسیژن                   ۲)روغن                       ۳)آلومینیوم                         ۴)خاک

۴۲-بعضی از بطری های تیره رنگ به فروش می رسانند برای این که:

  ۱)مقدار داروی درون آن مشخص نشود.              ۲)نوع داروی درون آن دیده نشود.

  ۳)خاصیت دارویی آن تغییرنکند.                         ۴)تغییر فیزیکی در شیشه ایجاد نشود.

۴۳-کدام یک از ماشین های زیر از به هم پیوستن چند ماشین ساده به وجود می آید؟

  ۱)اهرم                      ۲)دوچرخه                ۳)قرقره                 ۴)دست گیره ی در

۴۴-از کدام یک از جانوران زیر فسیل بهتری تشکیل نمی شود ؟

  ۱)گاو                        ۲)عقاب                         ۳)مارماهی                      ۴)پروانه

۴۵-عامل کدام بیماری ویروس نیست؟

  ۱)آنفلوآنزا                  ۲)سرخک                      ۳)آبله                             ۴)کزاز

۴۶-ویروس فلج اطفال به کدام دستگاه بدن آسیب می رساند؟

  ۱)گوارش                   ۲)عصب                        ۳)تنفس                         ۴)قلب

۴۷-کدام خاک برای کشاورزی مناسب تر می باشد؟

  ۱)خاک رس               ۲)خاک مزرعه                 ۳)خاک باغچه                  ۴)ماسه

۴۸-باکتری ها به چه روشی تولید مثل می کنند؟

  ۱)جوانه زدن              ۲)تولید دانه                ۳)تولید هاگ              ۴)تقسیم شدن

۴۹-سنگ های کدام لایه ی زمین نرم وخمیری شکل هستند؟

  ۱)هسته ی بیرونی     ۲)هسته ی درونی           ۳)پوسته                       ۴)گوشته

۵۰-کدام قسمت از کره ی چشم در مقابل نور زیاد یا کم تنگ وگشاد می شود؟

  ۱)مردمک                  ۲)قرنیه                           ۳)عدسی                    ۴)عنبیه

۵۱-درکدام یک از جانداران زیر حس بویایی قوی تر است؟

  ۱)اسب                    ۲)عقاب                          ۳)سگ                        ۴)انسان

۵۲-از منابع طبیعی زیر کدام یک جبران شدنی است؟

  ۱)گاز طبیعی             ۲)زغال سنگ                  ۳)نفت                         ۴)اکسیژن

۵۳-کدام موردزیر از منابع طبیعی غیر زنده نمی باشد؟

  ۱)چمن                    ۲)خاک                           ۳)آب                           ۴)هوا

۵۴-به موادی که میکروب ها را بیرون از بدن می کشند چه می گویند؟

  ۱)واکسن                 ۲)پادتن                 ۳)ضد عفونی کننده       ۴)آنتی بیوتیک

۵۵-بیش تر اطلاعاتی که از دنیای اطراف خود به دست می آوریم از طریق  

کدام حس می باشد؟

  ۱)حس بویایی           ۲)حس لامسه           ۳)حس بینایی         ۴)حس شنوایی


تعلیمات اجتماعی


۵۶ -اروندرود از به هم پیوستن کدام رودها به وجود می آید؟

  ۱)دجله وفرات           ۲)فرات وشط العرب      ۳)دجله وکارون      ۴)شط العرب وکارون

۵۷-حرکت انتقالی زمین چه مدت طول می کشد؟

  ۱)۳۶۰روز                  ۲)۳۰روز                         ۳)۲۴ساعت                ۴)۳۶۵روز

۵۸-پهناورترین قاره ی جهان چه نام دارد؟

  ۱)آفریقا                    ۲)اروپا                           ۳)آسیا                       ۴)اقیانوسیه

۵۹-کشور ما درکدام قاره وکدام نیم کره قرار دارد؟

  ۱)آسیا - جنوبی        ۲)آسیا -  شمالی        ۳)اروپا - شمالی        ۴)آفریقا- جنوبی

۶۰-به چه علت در افغانستان راه آهن احداث نشده است؟

  ۱)وجود رودهای پرآب  ۲)وجود کوههای بلند    

  ۳)وجود روستاهای زیاد    ۴)وجود جنگ های داخلی

۶۱-مرکز استان خراسان شمالی کدام است؟

  ۱)مشهد                  ۲)بجنورد                       ۳)بیرجند                     ۴)سمنان

۶۲-انقلاب اسلامی ایران درچه تاریخی به پیروزی رسید؟

  ۱)۲۲بهمن سال ۱۳۶۸                                      ۲)۲۲بهمن سال ۱۳۵۷

  ۳)۱۲بهمن سال۱۳۵۷                                       ۴)۱۲فروردین سال ۱۳۵۸

۶۳-چه کسی مجلس مشروطه را به توپ بست؟

  ۱)مظفر الدین شاه       ۲)محمد علی شاه       

 ۳)احمد شاه              ۴)ناصرالدین شاه

۶۴-درزمان کدام خلیفه بعضی از حاکمان شهرها به مردم ستم می کردند؟

  ۱)ابوبکر                     ۲)عمر                     

  ۳)عثمان                   ۴)حضرت علی (ع)

۶۵-امیرکبیرچه مدت وصدر اعظم کدام پادشاه قاجار بود؟

  ۱)سه سال - فتحعلی شاه                              ۲)پنج سال - ناصرالدین شاه

  ۳)سه سال - ناصرالدین شاه                            ۴)دوسال - مظفرالدین شاه

۶۶-درزمان کدام پادشاه قاجار حکومت مشروطه پذیرفته شد؟

  ۱)مظفرالدین شاه    ۲)ناصرالدین شاه             ۳)محمد علی شاه         ۴) احمدشاه

۶۷-کدام یک جنگ حضرت علی (ع)وخوارج بود؟

  ۱)نهروان                 ۲)صفین                       ۳)جمل                         ۴)خندق

۶۸-بالا ترین درجه ی ایثار چه نام دارد؟

  ۱)شهادت               ۲)ایثار مال                    ۳)انفاق                         ۴)وقف

۶۹-خداوند در قرآن کریم می فرماید:(همگی به دین که ریسمان محکم الهی است  

چنگ بزنید واز تفرقه بپرهیزید.)این آیه مربوط به کدام مورد است؟

  ۱)تعاون                 ۲)شورا                         ۳)وحدت                       ۴)ایثار

۷۰-کدام مورد را می توان از طریق شورا تصمیم بگیریم؟

  ۱)حکم خدا           ۲)دستور پیامبر         ۳) دستور امام          ۴)اداره ی مدرسه 

    پیروز وسر بلند باشید.

تاریخ ارسال: شنبه 14 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 11:17 ق.ظ | نویسنده: سید ابوالقاسم آل داود | چاپ مطلب 0 نظر

آزمون ورودی مدارس راهنمایی

 

 آزمون ورودی مدارس راهنمایی

 

قرآن وهدیه های آسمانی

۱-آیه ی(حَسبُنااللّه وَنِعم الوکیل)در باره ی چیست؟

  ۱)جشن غدیر خم                                   ۲)بهره مندی از پیامبر  

  ۳)خدا پشت وپناه ماست                          ۴) خدا صاحب همه ی موجودات است

۲-خدا در قرآن چه چیز هایی را به ما نشان می دهد؟

  ۱)راه ورسم زندگی                                 ۲)راست گویی وامانت داری

  ۳)فضیلت های اخلاقی                             ۴)احکام

۳-حضرت عبد العظیم حسنی از نوادگان .......واز شاگردان..........و........بود.

  ۱)امام حسن مجتبی( ع )- امام محمد تقی (ع )-امام رضا (ع)

  ۲)امام حسن عسگری (ع)- امام هادی (ع) - امام محمد تقی (ع)

  ۳)امام حسن عسگری (ع)- امام رضا (ع)-امام محمد تقی (ع)

  ۴)امام حسن مجتبی( ع )-امام محمد تقی (ع)-امام هادی (ع)

۴-شکل صحیح خواندن حروف مقطّعه ی (عسق)کدام است؟

  ۱)عسق             ۲)عین -س -ق           ۳)ع -س -ق              ۴)عین -سین  - قاف

۵-اصل معاد یعنی:اعتقاد به .......

  ۱)وجود پیامبران    ۲)جهان آخرت            ۳)یگانگی خداوند       ۴)عدالت ومهربانی خداوند

۶-لقب های تقی وعسگری مربوط به کدام امامان است؟

  ۱)دهم -یازدهم     ۲)نهم -دهم              ۳)نهم-یازدهم          ۴)دهم -دوازدهم

۷-کدام پیامبر برای هلاکت قومش دعا کرد؟

  ۱)حضرت نوح        ۲)حضرت موسی         ۳)حضرت عیسی      ۴)حضرت یعقوب

۸-کدام مورد از لقب های امام دوازدهم است؟

  ۱)قایم -مهدی      ۲)مهدی -نقی        ۳)صاحب الزمان - عسکری ۴)عسکری-هادی

۹-در آیه ی (ربٌنا آتنا فی الدنیا حَسنه) چند حرف نا خوانا وجود دارد؟

  ۱)یک                  ۲)دو                     ۳)سه                        ۴)چهار

۱۰-حضرت عیسی (ع) فرمود: خداوند مرا به نیکی به............سفارش کرده است.

  ۱)پدر                  ۲)برادر                  ۳پدر ومادر                    ۴)مادر


بخوانیم وبنویسیم

۱۱-کدام کلمه با توجه به معنی آن درست نوشته شده است؟

  ۱)احتزاز:تکان خوردن                            ۲)ازدحام: شلوغی

  ۳)اهتزاز :دوری کردن                             ۴)احتزاز :دوری کردن

۱۲-در جمله ی(ملاحانی که به آب دریا زده بودند با جریان تند آب غوطه خوردند.) 

نهاد وگزاره چند کلمه است؟

  ۱)یک -یازده           ۲)شش - شش           ۳)ده -دو                 ۴)نه - سه

۱۳-بزرگترین غزل سرایان ایران چه کسانی هستند؟

  ۱)سعدی -مولوی    ۲)مولوی- حافظ            ۳)حافظ -سعدی       ۴)حافظ - نظامی

۱۴-کلمه ای که در جمله به جای اسم به کار می رود چیست؟

  ۱)صفت                  ۲)ضمیر                     ۳)مضاف الیه            ۴)مفعول

۱۵-کدام مورد با بقیه فرق دارد؟              

  ۱)فرهنگ لغت         ۲)واژه نامه                 ۳)دایرةالمعارف          ۴)کتاب لغت

۱۶-مستقبل فعل (می گویم)چیست؟

  ۱)خواهم گفت         ۲)گفته بود                 ۳)خواهد گفت          ۴)گفته بودم

۱۷-مفرد کلمه ی (اسرا)چیست؟

  ۱)سر                     ۲)سرا                       ۳)سرور                   ۴)اسیر

۱۸-رصد خانه ی شهر ری با همت چه کسی ساخته شد؟

  ۱)خیام نیشابوری     ۲)خواجه نظام الملک   ۳)خواجه نصیرطوسی ۴)ابوریحان بیرونی

۱۹-کدام دسته از عبارتهای زیر موصوف وصفت هستند؟

  ۱)کوه بلند -سرزمین من                           ۲)کشور ایران -تهران قدیم

  ۳)کتاب او -نیک مرد                                  ۴)مردان آهنین - زنان شجاع

۲۰-کدام کلمه در لغت نامه آخر قرار می گیرد؟

  ۱)مشاهیر              ۲)مشاهده                  ۳)مشاغل                 ۴)مشاجره

۲۱-کدام دسته از کلمات اسم هستند؟

  ۱)معلم-بود             ۲)مهم -درس              ۳)قهرمان -علم           ۴)خاور -دور

۲۲-کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست ؟

  ۱)منظم                  ۲)تنظیم                    ۳)انضباط                   ۴)ناظم

۲۳-کدام دسته از فعل های زیر به مفعول نیاز دارند؟

  ۱)می شنود-می شناسد                          ۲)می سازد -می رود

  ۳)می رسد  - می گوید                             ۴)می آید - می نشیند

۲۴-مظهر قلب زنده ی ایران چیست؟

  ۱)کوه دماوند         ۲)امواج خروشان خلیج فارس  ۳)چشمه های اردبیل       ۴)کوه تفتان

۲۵-در کدام جمله غلط املایی وجود ندارد؟

  ۱)هرچه به خار آید روزی به کار آید               ۲)خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم

  ۳)خود را جلوی دیگران خار نکن                  ۴)می خاستم تو را بهتر بشناسم


تعلیمات اجتماعی


۲۶- محصولات پسته وپنبه به ترتیب در کدام استان های ایران بیشتر بدست می آید؟

  ۱)گلستان - گیلان     ۲)کرمان -گیلان      ۳)گیلان - مازندران     ۴)کرمان -گلستان

۲۷-بیشتر منابع نفت ایران در کدام سمت وکدام استان قرار دارد؟

  ۱)شمال شرقی -خراسان رضوی               ۲)شمال غربی - کردستان   

  ۳)جنوب غربی -خوزستان                        ۴)جنوب غربی - بوشهر

۲۸-در اطراف کدام شهر کارخانه ماشین سازی وابزار وجود دارد؟

  ۱)تبریز                  ۲)اصفهان                 ۳)تهران                  ۴)شیراز

۲۹-شبه جزیره های معروف آسیا کد امند؟

  ۱)هند وچین          ۲)هند وعربستان       ۳)چین وعربستان      ۴)هند وهیمالیا

۳۰-رشته کوههای ترکمنستان در کدام سمت این کشور قرار دارند؟

  ۱)شمال وشمال غربی                          ۲)جنوب وجنوب غربی

  ۳)جنوب وجنوب شرقی                          ۴)شمال وشمال شرقی

۳۱-بزرگترین شهر پاکستان چه شهری است؟

  ۱)کراچی                 ۲)اسلام آباد             ۳)لاهور                 ۴)پیشاور

۳۲-امتداد رشته کوه های آسیا از .......به ........است.

  ۱)شمال به جنوب     ۲)شرق به غرب         ۳)غرب به شرق      ۴)جنوب به شمال

۳۳-نتیجه ی حرکت چرخشی زمین پیدایش.......است.

  ۱)سال                    ۲)فصل                     ۳)ماه                    ۴) شب وروز

۳۴-آرزوی حضرت محمد (ص)در جوانی چه بود؟

  ۱)مردم بت پرستی نکنند                            ۲)باعمویش به سفربرود ۳

)مردم خداپرست شوند                                 ۴)موارد ۱و۳

۳۵-آخرین نقشه ی کفار برای مبارزه با پیامبر چه بود؟

  ۱)قطع رابطه با مسلمانان                           ۲)آزار پیامبر ویارانش   

 ۳)قتل پیامبر                                              ۴)وعده ی پول ومقام به پیامبر

۳۶-درزمان ظهور اسلام چه کسانی بر ایران حکومت می کردند؟

  ۱)سامانیان                ۲)ساسانیان               ۳)سلجوقیان             ۴)غزنویان

۳۷-چرا حاکمان بنی عباس وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند؟برای......

  ۱)ترویج زبان فارسی   ۲)پیشرفت علم وادب     

  ۳)ادارهی سرزمین ها  ۴)راضی نگه داشتن مردم

 ۳۸-پایتخت شاه عباس ونادر شاه چه شهرهایی بودند؟

  ۱)اصفهان -شیراز        ۲)اصفهان - مشهد      

    ۳)شیراز - اصفهان       ۴)شیراز - مشهد

۳۹-وکیل الرعایا لقب پادشاه کدام سلسله بود؟

  ۱)صفویه                    ۲)افشاریه                    ۳)زندیه                      ۴)قاجاریه

۴۰-کدام پادشاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کرد؟

  ۱)ناصر الدین شاه        ۲)فتحعلی شاه         

     ۳)آقا محمد خان           ۴)مظفرالدین شاه

۴۱-روحانی مبارز که در زمان رضاخان در مجلس با او مبارزه می کرد چه نام داشت؟

  ۱)سید حسن مدرس                                 ۲)شیخ محمد خیابانی

  ۳)میرزا کوچک خان جنگلی                         ۴)آیت الله بهبهانی 

۴۲-آیه ی <همگی به دین که ریسمان محکم الهی است چنگ بزنید>  

به مسلمانان دستور می دهد از چه چیزی پرهیز کنند؟

  ۱)وحدت                  ۲)تفرقه                     ۳)اسراف                       ۴)امر به معروف

۴۳-کار افرادی که در نهضت سواد آموزی برای آموختن سواد به بی سوادان تلاش می کنند 

 نمونه ای از ......است.

  ۱)انفاق                 ۲)فداکاری                 ۳)وقف                            ۴)ایثار

۴۴-کدام مورد بین مسلمانان ایران وافغانستان مشترک است؟

  ۱)قانون اساسی     ۲)سرود ملی             ۳)پرچم                          ۴)کتاب آسمانی

۴۵-برای اینکه جامعه مطابق برنامه به سوی هدف های خود حرکت کند  

به چه چیزهایی نیاز دارد؟

  ۱)رئیس جمهور        ۲) تعاون                   ۳)قانون                          ۴)رهبر


 علوم تجربی

۴۶-در کدام مورد تغییر فیزیکی وشیمیایی هم زمان اتفاق می افتد؟

  ۱)بریدن چوب         ۲)سوختن چوب        

    ۳)تشکیل سنگ رسوبی      ۴)سوختن شمع

۴۷-میکروب هایی که از راه هوا وحشرات وارد بدن می شوند به کدام اعضا آسیب می رسانند؟

  ۱)تنفس -گوارش     ۲)تنفس - خون         

   ۳)خون -گوارش                  ۴)گوارش - خون

۴۸-کدام ماده ی زیر هیچ گاه دچار تغییر شیمیایی نمی شود؟

  ۱)آهن                    ۲)آب                         ۳)زغال سنگ                    ۴)نفت

۴۹-تاثیر نان وپنیر کپک زده روی زخم مانند کدام ماده است؟

  ۱)الکل                    ۲)بتادین               

       ۳)پنی سیلین                   ۴)آنتی بیوتیک

۵۰-عامل ایجاد کدام بیماری های زیر ویروس است؟

  ۱)سرخک - آبله - هاری                             ۲)آبله - سرخک - وبا

  ۳)سل - وبا - حصبه                                   ۴)سرما خوردگی- کزاز- سرخک

۵۱-در کدام اندام حسی رشته های عصبی فراوانی است که هر یک 

 کار ویژه ای انجام می دهند؟

  ۱)پوست                ۲)گوش                        ۳)چشم                      ۴)زبان

۵۲-عصب اندامهای بویایی وچشایی به کدام مورد حساس هستند؟

  ۱)جامد- جامد          ۲)جامد -مایع                ۳)مایع - گاز                  ۴)گاز - مایع

۵۳-کدام گروه از موجودات ساده انگل گیاهان وجانوران می شوند؟

  ۱)باکتریها                ۲)جلبکها وقارچها            ۳)جلبکها                     ۴)قارچها

۵۴-دوباکتری پس از ۴ بار تقسیم شدن به چند باکتری تبدیل می شود؟

  ۱)۸                        ۲)۱۶                             ۳)۳۲                           ۴)۶۴

۵۵-هنگام زلزله از کدام مکان باید دوری کرد؟

  ۱)ساختمان بلند - راهروی وسیع                          ۲)راهروی وسیع - دیوار داخلی

  ۳)دیوار خارجی - زیر میز محکم                             ۴)چارچوب در- دیوار داخلی

۵۶-وقتی برای استخراج نفت چاهی حفر می کنند به کدام لایه ی زمین می رسند؟
  ۱)پوسته                 ۲)گوشته                    ۳)هسته ی درونی         ۴)هسته ی بیرونی

۵۷-کدام جمله صحیح است؟

  ۱)نوع خاک در رشد گیاه بی تاثیر است.             ۲)در کشاورزی خاک رو اهمیت بیشتری دارد.

  ۳)گیاخاک در خاک زیر ورو مشاهده می شود.      ۴)در کشاورزی خاک زیر مهم تر است.

۵۸-وجود اکسید آهن در برخی خاک ها باعث ایجاد کدام رنگ است؟

  ۱)قهوه ای                ۲)سیاه                       ۳)قرمز                      ۴)خاکستری

۵۹-کدام مورد در خصوص پیدایش جانوران صحیح است؟

  ۱)خزنده - پرنده - پستان دار                             ۲)بی مهره - تک سلولی - ماهی

  ۳)ماهی -پرنده - خزنده                                   ۴)پرنده - خزنده- پستان دار

۶۰-فسیل ها بر روی کدام سنگ ها به وجود می آیند؟

  ۱)آذرین درونی          ۲)آذرین بیرونی              ۳)دگرگون شده            ۴)رسوبی

۶۱-در کدام وسیله ی زیر عدسی به کار نرفته است؟

  ۱)میکروسکوپ          ۲)پریسکوپ                  ۳)تلسکوپ                  ۴)دوربین

۶۲-کار منشور چیست؟

  ۱)جمع کردن رنگ های نور                            ۲)جمع کردن نور در یک نقطه

  ۳)انعکاس نور وتولید گرما                              ۴)جدا کردن رنگ های مختلف نور

۶۳-صاعقه هارا با کدام مورد زیر می توان در یک دسته قرار داد؟

  ۱)چراغ های نفتی     ۲)چراغ های برقی      

  ۳)ستارگان آسمانی         ۴)شمع های روشن

۶۴-چاقومانند کدام ماشین عمل می کند؟

  ۱)سطح شیب دار     ۲)اهرم                      

  ۳)قرقره                          ۴)سطح شیب دار واهرم

۶۵-در۸مولکول آب چند اتم ئیدروژن واکسیژن وجود دارد؟

  ۱)۸و۱۶                    ۲)۸و۸                          ۳)۱۶و۱۶                        ۴)۱۶و۸

۶۶-کدام جمله در مورد مایعات صحیح است؟مواد مایع......

  ۱)در ظرف های مختلف شکل ثابتی دارند.         

  ۲)به سرعت در هوا پخش می شوند.

  ۳)تا در آن ها تغییری به وجود نیاید شکلشان ثابت است 

  ۴ )شکل ظرف را به خود می گیرند.

۶۷-وقتی فضا نوردان به کره ماه سفر می کنند احتمال وجود کدام جاندار در آن جا بیشتر است؟

  ۱)گیاه                     ۲)باکتری                      ۳)قارچ                          ۴)جلبک

۶۸-عامل کدام تغییر جلبک است؟

  ۱)تهیه ی شیر          ۲)تهیه ی ماست         

  ۳)ساخت خمیر دندان      ۴)تهیه ی خمیر دندان

۶۹-عصب شنوایی به کدام بخش گوش متصل می شود؟

  ۱)بخش حلزونی شکل ۲)پرده ی صماخ          

  ۳)مجرای نیم گرد            ۴)استخوان های کوچک

۷۰-اگر بخواهیم تاثیر خاک بر رشد گیاه را اندازه بگیریم باید چه چیزی را تغییر دهیم؟

  ۱)نوع خاک                ۲)مقدار خاک                ۳)مقدار آب                   ۴)نوع گیاه


 ریاضی


۷۱-ارزش رقم های طبقه ی هزار در کدام عدد زیر بیش تر است ؟

  ۱)۲۳۴۹۲۷۲۰              ۲)۴۲۸۷۱۳۸۹                  ۳)۵۲۷۲۸۱۹۹                ۴)۹۸۸۷۰۹۷۲

۷۲-مجموع خمس عدد۷۵ وربع عدد۸۰ چند برابر عدد ۷می باشد؟

  ۱)۵برابر                      ۲)۶برابر                         ۳)۷برابر                      ۴)۳۵برابر

۷۳-محسن دوسوم کتابش را که ۱۲۶ صفحه داشت خوانده است  

چند صفحه از کتاب را نخوانده است؟

  ۱)۲۴ صفحه                ۲)۴۲صفحه                     ۳)۴۸صفحه                  ۴)۸۴صفحه

۷۴-کدام گزینه ی زیر با ٪۳۵برابر است؟

  ۱)۷بیستم                    ۲)۳۵پنجاه ام                 ۳)۲۰هفتم                   ۴)۱۴سی ام

۷۵-حجم منبع آبی به شکل مستطیل ۳۰ متر مکعب است.دوپنجم این منبع پراز آب است 

 .چند لیتر لازم است تا نصف منبع پراز آب شود؟

  ۱)۳۰۰۰لیتر                  ۲)۶۰۰۰لیتر                     ۳)۱۲۰۰۰لیتر                 ۴)۱۸۰۰۰لیتر

۷۶-دوهفتم یک زمین کشاورزی به طول ۷۰۰وعرض ۲۰۰متررا گندم کاشته اند.اگر قیمت گندم به دست آ«ده از هر هکتار ۱۵۰۰۰۰تومان باشد محصول به دست آمده از این زمین چند تومان است؟

  ۱)۴۰۰۰۰تومان              ۲)۱۵۴۰۰۰تومان               ۳)۶۰۰۰۰۰تومان            ۴)۲۱۰۰۰۰۰تومان

۷۷-اگر قیمت ۶مداد ۹۰۰تومان باشد با۶۰۰تومان چند مداد می توان خرید؟

  ۱)۱مداد                       ۲)۲مداد                           ۳)۳مداد                     ۴)۴مداد

۷۸-اگر ۱۵عددنان را ۷نفر در ۲روز مصرف کنند برای ۱۴نفر در۸روز چند نان لازم است؟

  ۱)۱۳۵                          ۲)۱۲۵                            ۳)۱۲۰                       ۴)۱۵۰

۷۹-یک پنجم حجم هوا اکسیژن است .چند درصد حجم هوا از گاز های دیگر است؟

  ۱)۹۰٪                          ۲)۸۰٪                            ۳)۵۰٪                       ۴)۲۰٪

۸۰-کوچک ترین عدد ۵رقمی که رقم های آ» تکراری نباشد وبر ۳و۲بخش پذیر باشد کدام است؟

  ۱)۱۰۲۳۶                       ۲)۱۰۲۴۵                       ۳)۱۰۲۳۴                     ۴)۱۲۳۴۸

۸۱-مساحت گسترده ی مکعبی به اضلاع ۵سانتی متر چند سانتی متر مربع است؟

  ۱)۱۲۵                           ۲)۱۵۰                          ۳)۷۵                           ۴)۲۵

۸۲-یک پنجم ثلث عددی ۲۰ میباشد آن عددچند است؟

  ۱)۱۰۰                           ۲)۲۰۰                          ۳)۳۰۰                         ۴)۴۰۰

۸۳-زمینی است به شکل ذوزنقه اندازه ی دو ضلع آن ۴۰۰و۵۰۰متر واندازه یارتفاع آن ۲۰۰ متر  

می باشد .مساحت این زمین چند هکتار است؟

  ۱)۴۰هکتار                     ۲)۹هکتار                      ۳)۱۸هکتار                   ۴)۱۱هکتار

۸۴-میانگین ۳عدد۱۸ است اگر دو عددآن ۱۶و۲۰باشد عددسوم چند است؟

  ۱)۱۶                            ۲)۱۷                           ۳)۱۸                            ۴)۱۱

۸۵-عددی را ۳بار در خودش ضرب کردیم .حاصل دوبرابر عدد۲۵۶ شد.آن عددچند است؟

  ۱)۸                              ۲)۷                             ۳)۶                             ۴)۵

۸۶-مجموع پول علی ومحمد ۳۵۰۰تومان است .اگر علی ۴۵۰تومان بیش تر از محمد داشته 

 باشد پول علی چند تومان است؟

  ۱)۱۴۲۵تومان                  ۲)۱۹۷۵تومان               ۳)۱۷۵۰تومان                 ۴)۳۰۵۰تومان

۸۷-مجموع زاویه های داخل یک ۷ضلعی چند درجه است؟

  ۱)۱۸۰ْ                          ۲)۳۶۰ْ                        ۳)۹۰۰ْ                          ۴)۱۲۶۰ْ

۸۸-باداشتن کدام اندازه های زیر نمی توان مثلث رسم کرد؟

  ۱)۶و۹و۱۲                      ۲)۴و۸و۹                       ۳)۴و۳و۸                        ۴)۸و۵و۷

۸۹-در یک مثلث متساوی الساقین اندازه یبین دوساق ۴۰ درجه است اندازه ی هریک 

 از زاویه های دیگر این مثلث چند درجه است؟

  ۱)۱۴۰درجه                   ۲)۹۰درجه                     ۳)۳۵درجه                      ۴)۷۰درجه

۹۰-محیط یک مربع به ضلع ۱۲متر با محیط یک مستطیل به عرض ۷متر برابر است .اندازه ی طول مستطیل چند متر است؟

  ۱)۱۷متر                        ۲)۱۴متر                       ۳)۱۹متر                        ۴)۲۴متر

۹۱-نسبت عدد ۸به ۵/۱۲ مانند ۲۴است به....

  ۱)۲۵                             ۲)۳۷/۵                       ۳)۳۶                             ۴)۲۰/۵

۹۲-قراراست ساعت ۵/۴ بعدازظهر مسابقه ی فوتبال از تلویزیون پخش شود. 

اکنون ساعت ۴۰ً  ۵۲َ  ۱۰   می باشد.تا زمان پخش مسابقه ی فوتبال چه  

زمانی مانده است؟

  ۱)۴۰ً    ۵َ     ۶              ۲)۴۰ً    ۵۵َ      ۵       

  ۳)۲۰ً    ۴َ    ۶                ۴)۲۰ً   ۴۰َ     ۵

۹۳-کدام یک از اعدادزیر به ۹ نزدیکتر است؟

  ۱)۸/۵                           ۲)۸/۶                         ۳)۷/۳                            ۴)۷/۹

۹۴- اگر اندازهی ابعاد مکعبی را ۴برابر کنیم حجم آن چند برابر می شود؟

  ۱)۴برابر                         ۲)۱۶برابر                      ۳)۳۲برابر                       ۴)۶۴برابر

۹۵-در عدد۶/.چند تا۲./. است؟

  ۱)۳۰                             ۲)۱۰                           ۳)۶۰                            ۴)۱۰۰

۹۶-مجموع اعدادمتوالی ۱تا۳۰چند می شود؟

  ۱)۴۵۰                           ۲)۴۶۵                         ۳)۹۰۰                           ۴)۹۳۰

۹۷-کدام جمله صحیح است ؟

  ۱)مثلث خط تقارن ندارد.                                   ۲)درمستطیل قطرها خط تقارن هستند.

  ۳)مثلث ۳قطر دارد.                                           ۴)مربع نوعی لوزی است.

۹۸-زهرا درصف کلاس خود ایستاده است به طوری که از ابتدا نفر ششم واز انتها نفر نوزدهم است. اگر دو دانش آموز هم غایب باشند کلاس آن ها چند نفر دانش آموز دارد؟

  ۱)۲۶                               ۲)۲۵                            ۳)۲۴                         ۴)۲۳

۹۹-کدام شکل خط تقارن ندارد ؟

  ۱)ذوزنقه ی قائم الزاویه       ۲) لوزی                       ۳)دایره                       ۴)مربع

۱۰۰-شعاع چرخی ۵/.متر است .محیط آن چقدر است؟

  ۱)۳/۱۴متر                        ۲)۷۰/۱۵                       ۳)۲۸/۶متر                 ۴)۵۶/۱۲متر

            پیروزوسربلند باشید.

تاریخ ارسال: شنبه 14 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 11:08 ق.ظ | نویسنده: سید ابوالقاسم آل داود | چاپ مطلب 5 نظر

آزمون ورودی مدارس تهران

 

 

هدیه های اسمانی وقران


۱-بهترین عمل یک مسلمان چیست؟

  ۱)نماز                         ۲)روزه                          ۳)خمس                    ۴)زکات

۲-درچه روزی دین اسلام کامل و جاودانه گشت؟

  ۱)۱۷ربیع الاول              ۲)۲۷رجب                    ۳)۱۸ذی الحجّه              ۴)۱۵ شعبان

۳-این سخن ارزشمندازکیست؟«شایسته نیست که مسلمان چیزی از مال کسی رابرداردجزبا رضایت او»

  ۱)حضرت محمد (ص)        ۲)حضرت علی (ع)    

   ۳)امام محمد تقی(ع)      ۴)امام علی النقی(ع)

۴-وجود جهان آخرت برای این است که :

  ۱)خوب ها به بهشت بروند.                              ۲)بدکاران به دوزخ بروند.

  ۳)مردم به جزای اعمال ورفتار خود برسند.           ۴)زندگی این جهان بیهوده وبی نتیجه نیست.

۵-کدام گزینه زیر به یکی از اصول اعتقادی ما مسلمانان اشاره دارد؟

  ۱)قُلْ اعوذُبِربّ الناس      ۲)قُل اعوذُبربّ الفلق       ۳)قُل هوالله احد       ۴)قُل یا ایُّهاالکافرون

۶-اگر شما را به خواندن نماز وشرکت در اجتماعات مذهبیدعوت کنم این عمل من ... نام دارد.

  ۱)اخلاق خوب          ۲)نهی از منکر          ۳)امربه معروف ونهی ازمنکر    ۴)امر به معروف

۷-در نمازهای یومیه چند بار تشهد خوانده می شود؟

  ۱)۵بار                    ۲)۹بار                     ۳)۱۰بار                             ۴)۸بار

۸-«عالم ال محمد »لقب کدام امام بزرگوار است؟

  ۱)امام پنجم           ۲)امام ششم           ۳)امام هفتم                     ۴)امام هشتم

۹-در ابتدای چند سوره از قرآن مجید حروف مقطّعه آمده است؟

  ۱)۱۹سوره             ۲)۲۹سوره              ۳)۳۹سوره                         ۴)۴۹سوره

۱۰-کدام یک از پیامبران در گهواره سخن گفت ؟

  ۱) حضرت محمد( ص) ۲)حضرت موسی (ع)  ۳)حضرت عیسی (ع)   ۴)حضرت ابراهیم (ع)


ادبیات فارسی


۱۱-در کدام دسته از کلمات زیر ترتیب الفبایی رعایت شده است ؟

  ۱)علّامه -علاقه -علامت -عدالت                 ۲)عدالت -علاقه -علامت -علّامه

  ۳)علامت -عدالت -علّامه -علاقه                 ۴)علاقه -علامت -عدالت -علّامه

۱۲-درکدام گزینه املای کلمه به صورت درست به کار رفته است؟

  ۱)اوازجا برخواست .                                 ۲)هرچیز که خوار آید یک روز بکار آید.

  ۳)اوخاست به مسافرت برود.                      ۴)خرما نتوان خورد از این خوار که کشتیم.

۱۳-نهاددرکدام جمله ی زیر نقش فاعلی دارد ؟

  ۱)امین کتاب قصّه خواند.                          ۲)زهرا درس خوان بود

  ۳)رازی کاشف الکل بود.                           ۴)این داستان چقدر زیباست!

۱۴-دربیت زیر مفعول کدام است؟

    «من از بینوایی نیم روی زرد               غم بینوایان رخم زرد کرد»

  ۱)بینوایان                      ۲)زرد                         ۳)رخم                             ۴)غم

۱۵-معنای کدام کلمه درست است؟

  ۱)ابداع:ابرام        ۲)سخت سر: پرتلاش     ۳)کاستی:کاهلی        ۴)معارف:دانش ها

۱۶-پس از این که کلمات عربی با کلمات فارسی در آمیخت نام زبان فارسی ایرانیان چه شد؟

  ۱)میانه                ۲)دری                ۳)پشتو               ۴)دری وپشتو

۱۷-در «ای آموزگار معارف انسان ساز قرآن »موصوف کدام کلمه است؟

  ۱)قرآن               ۲)معارف              ۳)انسان ساز          ۴)آموزگار

۱۸-مفهوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟

      «چوبینم که درویش مسکین نخورد             به کام اندرم لقمه زهر است ودرد»

  ۱)چون می بینم درویش بیچاره غذا نمی خورد من هم غذا نمی خورم.

  ۲)چون می بینم درویش بیچاره گرسنه است لقمه در دهانم تلخ می شود.

  ۳)چون می بینم درویش بیچاره غذا ندارد لقمه از گلویم پایین نمی رود.

  ۴)چون می بینم درویش بیچاره گرسنه است از خوردن غذا دست می کشم.

۱۹-در جمله ی زیر قید حالت وفعل لازم کدام است؟

     «نرگس همواره می کوشد تا در منزل به خوبی مطالعه کند»

  ۱)همواره-می کوشد               ۲)همواره-مطالعه می کند 

   ۳)به خوبی ـمی کوشد           ۴)به خوبی -مطالعه می کند

۲۰-در کدام گزینه زیر تشبیه به کار رفته است؟

  ۱)مارا به رخت چوب شبانی فریفته است       این گرگ سالهاست که با گله آشناست

  ۲)توکز محنت دیگران بی غمی                     نشاید که نامت نهند آدمی

  ۳)بروکارگر باش وامیدوار                              که از یاس جز مرگ ناید به کار

  ۴)زنخدان فرو برد چندی به جیب                   که بخشنده روزی فرستد زغیب


تاریخ


۲۱-دوکار مهم انوشیروان چه بود؟

  ۱)تاسیس دانشگاه جندی شاپور - تنظیم مالیا ت ها .                                            

  ۲)ساختن کاخ کسری - تاسیس دانشگاه جندی شاپور.

  ۳)جنگ با رومیان - طبقاتی کردن مردم.

  ۴)جمع آوری پزشکان در جندی شاپور - نوشتن نامه به پیامبر.

 ۲۲-درزمان این پادشاه اشکانی ایران بسیار گسترده شد.

  ۱)اشک اوّل            ۲)اشک دوّم              ۳)مهرداد دوّم               ۴) اشک سیزدهم

۲۳-تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر در چه زمانی اتّفاق افتاد؟

  ۱)درهنگام مراسم حجّ     ۲)پس از بعثت     ۳)بعد از فتح مکه     ۴)پس از هجرت پیامبر به مدینه

۲۴-چرا گروهی از نمایندگان مجلس به رهبری آیت الله کاشانی ودکتر مصدّق دست به مبارزه زدند؟

  ۱)مبارزه بر ضدّ نفوذ قدرتهای خارجی               ۲)سرنگونی حکومت محمد رضا پهلوی

  ۳)سرنگونی حکومت رضاخان                         ۴)اعتراض به شکنجه وآزار زندانیان

۲۵-درزمان کدام حکومت رود ارس مرز ایران وروسیه شناخته شد؟

  ۱)صفویّه                    ۲)پهلوی                    ۳)قاجاریّه                     ۴)زندیّه

۲۶-کدام سلسله در رشد وایجاد شاهکارهای معماری وهنرهای اسلامی در ایران نقش مهمّی داشت؟

  ۱)صفویّه                    ۲)زندیّه                      ۳)سامانی                    ۴) افشاریّه

۲۷-دلیل اعتلای فرهنگ وپیشرفت علمی ایران حتّی در زمان تسلّط بیگانگان چیست؟

  ۱)آرامش ایرانیان وقبول حکومت ها بدون خون ریزی.

  ۲)صلح دوست بودن وطالب علم بودن مردم ایران.

  ۳)نفوذ وزیران باهوش ایرانی وبدست گرفتن غیر مستقیم حکومت.

  ۴)باهوش بودن ایرانیان واین که درهر شرایطی به علم اهمیّت می دهند.

۲۸-علّت قیام ۱۵ خرداد۱۳۴۲چه بود؟

  ۱) تبعید امام خمینی (ره)به ترکیّه 

  ۲)دستگیری امام خمینی (ره) توسط رژیم پهلوی

  ۳)به شهادت رسیدن تعدادی از مردم در تظاهرات علیه رژیم پهلوی   

  ۴)کشتار مردم ورامین


جغرافیا


۲۹-کدام بندر بازرگانی در کنار دریای عمان واقع شده است؟

  ۱)آبادان              ۲)بوشهر                     ۳)خرّمشهر                   ۴)چابهار

۳۰-بیشتر منابع نفت ایران در کدام سمت قرار دارد؟

  ۱)جنوب             ۲)جنوب غربی              ۳)جنوب شرقی             ۴)شمال غربی 

۳۱-  ماهیگیری فعالیّت مهمّ اقتصادی کدام کشور همسایه ی ایران است؟

   ۱)آذربایجان -ترکیه                                             ۲)ارمنستان - پاکستان  

   ۳)ترکیه - پاکستان                                             ۴)آذربایجان - پاکستان

۳۲-کدام سد بر روی کدام رود بسته نشده است؟

  ۱)امیرکبیرروی رود کرج                                        ۲)لتیان روی جاجرود   

  ۳)شهید عبّاسپورروی رود کارون                           ۴)دزروی رود کارون

۳۳-وجود برف فراوان روی کوه های بلند افغانستان موجب می شود که:

  ۱)مشکل کم آبی در این کشور وجود نداشته باشد.  ۲)این کشور خاک حاصل خیزی داشته باشد.

  ۳)کشاورزی توسعه ی زیادی داشته باشد.              ۴)رودهای پر آبی در این کشورجریان یابند.

۳۴-هرچه از کوهپایه های البرز وزاگرس به سمت ناحیه ی مرکزی ایران پیش برویم:

  ۱)تعداد شهرها وروستاها افزایش می یابد          ۲)هوا معتدل تر وزمین ها حاصل خیزتر می شوند.

  ۳)تعداد شهرها وروستاها کاهش می یابد.         ۴)هواگرمتر ودامپروری بیشتر از کشاورزی می شود.

۳۵-رود ارس در مسیر حرکت خود از کدام کشورها عبور می کند؟

  ۱)ترکیه - ایران - آذربایجان - ارمنستان                 ۲)ترکیه - ایران - سوریه - ارمنستان

  ۳)ترکیه - آذربایجان - سوریه - ایران                     ۴)ترکیه - ایران - سوریه - آذزبایجان


مدنی


۳۶-علّت اصلی لین که در روستاها مردم یک دیگر را می شناسند چیست؟

  ۱)نزدیک بودن خانه ها    ۲)ساده زیستن      ۳)کم بودن جمعیّت    ۴)همه درروستا کار می کنند 

۳۷-درباره تعریف آزادی کدام گزینه صحیح است؟

  ۱)هرکس آزاد است هرکاری راانجام دهد به شرطی که به استقلال کشور لطمه نزند.

  ۲)هرکس آزاد است قوانین کشور خود را در تمام کشورهای دنیا اجرا کند.

  ۳)هرکس آزاد است هر کاری را انجام دهد به شرطی که به خودش لطمه نزند.

  ۴)هرکس آزاد است هرکاری را انجام دهدبه شرطی که مطابق قوانین کشور عمل کند.

۳۸-نمونه ای از تعاون در جامعه اسلامی است؟  

  ۱)ایثار ومشورت           ۲)ایثار وانفاق             ۳)وحدت وانفاق             ۴)مشورت ووحدت

۳۹-تصویب قوانین به عهده ی کدام یک از موارد زیر است؟

  ۱)دولت                       ۲)دادگستری            ۳)مجلس شورای اسلامی ۴)رهبری

۴۰-آیه ی «وَاعتَصِموبِحبل الله جَمیعاً ولاتَفَرّقوا» مربوط به کدام نشانه ی جامعه اسلامی است؟

  ۱)وحدت                     ۲)تعاون                     ۳)ایثار                         ۴)شورا


علوم تجربی


۴۱-کدام اندام وظیفه ی تصفیه ی خون از مواد زائد رابرعهده دارد؟

  ۱)قلب                       ۲)معده                      ۳)کلیه                         ۴)مثانه

۴۲-هشت پا به چه گروهی از بی مهرگان تعلّق دارد؟

  ۱)مرجان ها                ۲)بندپایان                  ۳)نرمتنان                     ۴)خارتنان

۴۳-موادّی مانند فلزات زغال سنگ ونفت در کدام قسمت زمین قرار دارد؟

  ۱)پوسته ی زمین        ۲)گوشته ی زمین        ۳)هسته ی زمین           ۴)هسته ی بیرونی

۴۴-در یک لوله ی آزمایش دربسته مقداری سیم آهنی آب وهوا موجود است .چه اتّفاقی رخ می دهد.

  ۱)تعداد مولکولهای آب کم می شود.               ۲) به مقدار آهن اضافه می شود.

  ۳)مقداری اکسید آهن تشکیل می شود.         ۴)تغییری بوجود نمی آید.

۴۵-درتشکیل کدام یک از سنگها گرما وفشار تاثیر ‌‌دارد؟

  ۱)ماسه سنگ             ۲)گرانیت                 ۳)سنگ پا                  ۴)مرمر

۴۶-باکتری عامل کدام یک از بیماریها ی زیر می باشد؟

   ۱)وبا                        ۲)حصبه                   ۳)سل                       ۴)سرخک

۴۷-کدام عامل از عوامل طبیعی فرسایش خاک می باشد؟

   ۱)زلزله                                          ۲)تخریب جنگل           

  ۳)چریدن بی رویه ی دامها                  ۴)جادّه سازی

۴۸-جنبش مولکولی شیر از کدام یک از مواد زیر بیشتر است؟

  ۱)اکسیژن                ۲)دی اکسید کربن          ۳)یخ                          ۴)آب 

۴۹-عصب انسان در برابر تکرار کدام محرّک زیر عادت نمی کند؟

  ۱)بو                        ۲)درد                         ۳)صدا                         ۴)مزّه

۵۰-علی در نیم متری یک آینه تخت ایستاده است .اگر اویک متر عقب برود فاصله اش با تصویر چه مقدار می شود؟

  ۱)۱متر                    ۲)۵/۱متر                      ۳)۲متر                       ۴)۳متر

۵۱-درکدام وسیله آهن ربای الکتریکی به کار رفته است؟

  ۱)زنگ اخبار             ۲)اتو                           ۳)لامپ                       ۴)بخاری برقی

۵۲-ورود اکسیژن به خون وخروج دی اکسید کربن در کدام قسمت بدن صورت می گیرد؟

  ۱)کیسه های هوایی                                     ۲)نایژه

  ۳)شاخه های نایژه                                        ۴)مویرگ های کیسه های هوایی

۵۳-بیماری آنفلوانزا به کدام دستگاه آسیب می رساند؟

  ۱)اعصاب                 ۲)گوارش                        ۳)خون                       ۴)تنفّس

۵۴-برای بالا رفتن از نردبان هرچه زاویه ی بین پای نردبان وزمین........

  ۱)کمتر باشد نیروی کمتری لازم است.              ۲)کمتر باشد نیروی بیشتری لازم است.

  ۳)بیشتر باشد نیروی کمتری لازم است.            ۴)تغییرکنددرمصرف نیرو فرقی نمی کند.

۵۵-کدام عامل کمترین تأثیر رادرتشکیل خاک دارد ؟

  ۱)گرمای روز وسرمای شب                              ۲)یخ بستن آب در بین سنگ ها

  ۳)ریشه ی گیاهان                                         ۴)حرکت جانوران روی زمین

۵۶-کوره ی آفتابی چگونه کار می کند؟

  ۱)نور را پراکنده می کند.                                  ۲)نور را متمرکز می کند.

  ۳)نور را از خود عبور می دهد.                           ۴)برای دیدن اجسام به کار می رود.

۵۷-انگل کرمک در کجای لوله ی گوارش زندگی می کند؟نشانه ی آن چیست؟

  ۱)انتهای روده ی کوچک - خارش شدید              ۲)انتهای روده ی کوچک - ضعف وبی حالی

  ۳)انتهای روده ی بزرگ - خارش شدید               ۴)  انتهای روده ی بزرگ - ضعف وبی حالی

۵۸-کدام دسته از منابع زیر جبران نشدنی هستند؟

  ۱)اکسیژن.نفت.گاز                                         ۲)زغال سنگ.اکسیژن.نفت

  ۳)کسیژن.زغال سنگ.گاز                                 ۴)نفت.گاز .زغال سنگ

۵۹-غذاهای مورد استفاده ی ما بیشتر توسط کدام دسته از آغازیان فاسد می شود؟

  ۱)قارچ ها                  ۲)ویروس ها                  ۳)باکتری ها                   ۴)جلبک ها

۶۰-حباب های صابون کار کدام وسیله را انجام می دهند؟

  ۱)ذرّه بین                 ۲)آینه                          ۳)عدسی مقعر               ۴)منشور

۶۱-چرا سلّول های عصبی دنباله های درازی دارند؟

  ۱)به علّت برقراری ارتباط با سلّول های دیگر     ۲)راحت تر حرکت کردن انسان

  ۳)کنترل کارهای ارادی                                 ۴)حفظ تعادل بدن

۶۲-کدام یک از وسایل زیر مانند اهرم روبرو کار می کند؟

 تکیه گاه ـــــــــــــــ نیروــــــــــــــــــ جسم

  ۱)فرغون               ۲)الاکلنگ                ۳)دیلم                   ۴)یخ گیر

۶۳)درمهره داران .........زودتر از..........بوجود آمدند.

  ۱)پستانداران .ماهی ها                         ۲)پستانداران .خزندگان

  ۳)خزندگان . پرندگان                               ۴)پرندگان . ماهی ها

۶۴-شش مولکول آب از چند اتم ئیدروژن ساخته شده است؟

  ۱)۳                      ۲)۶                       ۳)۹                        ۴)۱۲

۶۵-چرا زلزله های روستایی تلفات وخسارات بیشتری نسبت به شهر ها دارد؟

  ۱)تعداد نفرات در هر خانه ی روستایی بیش تر از خانه های شهری است.

  ۲)زمین های روستایی شل تر وپوک تر هستند.

  ۳)شهر ها را در جاهایی می سازند که زلزله های خفیف تری رخ می دهد.

  ۴)مصالح وساخت خانه های شهری کیفیت بالاتری دارند.


ریاضی


۶۶-مجموع رقم های بزرگ ترین عدد چهار رقمی که بر ۲و۳بخش پذیر باشد؟

  ۱)۳۱                        ۲)۳۳                      ۳)۳۵                       ۴)۳۶

۶۷-خارج قسمت تقسیم عدد هفت رقمی روبرو بر ۳۷ چند رقمی است؟۳۷: ۳ ...۹...۱۹۷

  ۱)۵                           ۲)۴                       ۳)۶                        ۴)۳

۶۸-اگر صورت کسریک چهارم را تغییر ندهیم ومخرج را ۲برابر کنیم کسر چه تغییری می کند ؟چقدر؟

  ۱)کوچک می شود۲برابر                             ۲)بزرگ می شود ۲برابر

  ۳)نصف می شود ۳برابر                              ۴)تغییر نمی کند.

۶۹-اگر قرینه ی مثلّث متساوی الساقین قائمه را نسبت به وترش رسم کنیم چه شکلی به دست       می آید  ؟

  ۱)مستطیل                ۲)لوزی                  ۳)مربّع                      ۴)متوازی الاضلاع    

۷۰-حاصل عبارت ۳ تقسیم بر۴ با کدام گزینه برابر است؟

  ۱)۲۵ /.                     ۲)۷۵ /.                   ۳)۶۵ /.                     ۴)۲۰ /.

۷۱-اگر بزرگترین عدد پنج رقمی را در خودش ضرب کرده وبر خودش تقسیم کنیم وسپس آن را با ۱ جمع     کنیم چه عددی بدست می آید؟

  ۱)۱۰۰۰۰۰۰۰              ۲)۱۰۰۰۰۱               ۳)۲                          ۴)۱۰۰۰۰۰

۷۲- تصویر ساعتی در آینه ۱۳َ و۹ رانشان می دهد زمان واقعی کدام است؟

  ۱)۱۳َ و۱۴                 ۲)۴۷َ و۲                 ۳)۱۳َو۳                     ۴)۹َ و۱۳

۷۳-ثلث مجموع ۳عدد می شود ۶ .اگر ۴برابر مجموعدوعدداز آن ۵۲ باشد عددسوّم چند است؟

  ۱)۵                          ۲)۶                       ۳)۷                           ۴)۸

۷۴-از شیر آبی در هرثانیه دوقطره آب می چکد که حجم هر قطره تقریباً ۳۳ /.سی سی است در صورت محکم کردن شیر آب وعدم نشتی آب در مدّت ۵ساعت چند لیتر آب صرفه جویی خواهد شد؟

  ۱)۴۱۳ /۲                  ۲)۱۲ /۲                  ۳)۸۱۱ /۱                    ۴)۸۸ /۱۱

۷۵- ۱۵ درصد ۵هفتم عددی ۱۰۵ است .آن عددکدام است؟

  ۱)۸۹۰                     ۲)۹۸۰                     ۳)۱۰۵۰                       ۴)۱۲۵۰

 ۷۶- میانگین نمرات سارا در درس های فارسی- علوم -املا-جغرافی وریاضی ۱۷ می باشد.اگر در درس های فارسی -علوم واملا بترتیب ۱۹ -۱۶-۱۸ ودرس های ریاضی وجغرافیا نمرات مساوی گرفته باشد .نمره درس ریاضی او چند است؟

  ۱)۱۵                        ۲)۱۶                        ۳)۱۷                              ۴)۱۸

۷۷-مجموع سن رضا وحمید وسه تن از دوستانشان در حال حاضر ۲۰ سال است،چند سال دیگر مجموع سن آنها ۴۰ سال میشود؟

  ۱)۲                          ۲)۳                        ۳)۴                               ۴)۵

۷۸-قرینه یک نقطه روی محیط دایره نسبت به هر قطر آن........ 

  ۱)داخل دایره است     ۲)خارج دایره است    ۳)روی قطر است               ۴)روی محیط است

۷۹-یک سی سی چند لیتر است؟

  ۱)۰۱/ ۰                    ۲)۰۰۰۱ /۰              ۳)۱/ ۰                            ۴)۰۰۱ / ۰

۸۰-ضلعی که ارتفاع مثلث بر آن عمود می شود چه نام دارد؟

  ۱)قطر                       ۲)طول                    ۳)عرض                         ۴)قاعده

تاریخ ارسال: شنبه 14 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 10:59 ق.ظ | نویسنده: سید ابوالقاسم آل داود | چاپ مطلب 2 نظر