سه کاسه یا ماهی تابه آماده کنید . در یکی از آنها تا نیمه آب داغ ( نه آنقدر داغ که دستتان را بسوزاند ) ، در دومی آب نیم گرم ( ولرم ) و در سومی آب خیلی سرد بریزید. آنها را در یک ردیف روی میز طوری قرار دهید که ظرف آب نیم گرم در وسط باشد .  

دست چپ خود را داخل آب داغ و دست راست خود را در آب سرد فرو برید و چند دقیقه آنها را به همین حال نگه دارید ، سپس دستهایتان را بیرون بیاورید ، آب آنها را بتکانید و هر دو را در آب ظرف وسطی فرو کنید . دستها چه احساسی پیدا می کنند . 

شاهده خواهید کرد که : 

دست چپ شما احساس سردی و دست راست شما احساس گرمی می کند . 

توضیح : 

وقتی شما دستهای خود را داخل ظرف میانی می گذارید ، مقداری گرما از دست چپ شما خارج شده و آب را گرم می کند ، بنابراین حس

می کنید گرمای دستتان کم شده است ، یعنی دست چپ شما احساس سردی می کند . از طرف دیگر گرما از آب به دست راست سرد شما

منتقل می شود ، یعنی احساس گرم بودن آب را برای دست راست شما بوجود می آورد .